Доц. д-р Веселин Попов

Длъжности: Доцент 
                     Ръководител катедра "Бизнес информатика" 
                    

Научни интереси
Управление на съдържанието.
Бизнес интелигентни информационни системи.
Системна интеграция на информационни системи. 
Информационна сигурност. 
Електронно обучение.

Избрани публикации
Монографии
Web услугите като основа на системната интеграция
Абагар, 2008
978-954-427-805-2
137 с.
Студии
Системи за управление на версиите: еволюция, концепция, сравнителен анализ
Богомил Трайков, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Ангелин Лалев, Асен Божиков
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 22, с. 322-351
АИ Ценов, 2015
1312-3815
30 с.

Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България
Петя Емилова, Петър Дачев, Искрен Таиров, Цветелин Борисов, Боряна Тодорова
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр. 21, с. 357-383
АИ Ценов, 2014
1312-3815
27 с.

Възможности и използване на системите за управление на съдържанието в съвременните бизнес организации
Мария Ташкова, Ангелин Лалев
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20, с. 61-90
АИ Ценов, 2013
1312-3815
30 с.
Изследване и анализ на използването на интернет технологии в бизнеса на малките и средни предприятия в България и в Европейския съюз
Румен Върбанов, Наталия Маринова, Стефан Петров
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 17, с. 75-104
АИ Ценов, 2012
1312-3815
30 с.
Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия - състояние, възможности и практически решения
Румен Върбанов, Емил Цанов, Асен Божиков
Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. CXIV, с. 7-76
АИ Ценов, 2011
0861-8054
70 с.
Изследване на състоянието и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни предприятия
Румен Върбанов
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 15, с. 359-412
АИ Ценов, 2011
1312-3815
54 с.
Изследване на състоянието на сигурността на данните в бизнес информационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност
Румен Върбанов
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 15, с. 175-224
АИ Ценов, 2011
1312-3815
50 с.
Бизнес архитектурата на предприятието - основа за създаване и развитие на приложни програмни системи
Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. CXII, с. 237-282
АИ Ценов, 2009
0861-8054
46 с.
Статии
Collaboration In The Context Of Enterprise Content Management 
Мария Ташкова, Ангелин Лалев
Диалог, бр. Тематичен I - април, с. 51-63
АИ Ценов, 2013
1311-9206
13 с.
Электронное обучение на предприятиях малого и среднего бизнеса (Електронно обучение в предприятията от малкия и средния бизнес)
Економiчний вiсник Донбасу, бр. 2, с. 36-41
Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2013
1817-3772
6 с.
Малкият и среден бизнес и предизвикателствата на съвременните интернет технологии
Румен Върбанов
Диалог, бр. Тематичен I - авг., с. 110-124
АИ Ценов, 2012
1311-9206
15 с.
Организация на прехода към IPv6
Юрий Кузнецов, Ангелин Лалев
Софтуерът като услуга – нов подход за обработка на информацията в малките и средните предприятия
Бизнес управление, бр. 1, с. 133-150
АИ Ценов, 2012
0861-6604
18 с.
Един подход за формиране на политика за безопасност и защита на данните в малки и средни предприятия
Румен Върбанов
Диалог, бр. Извънреден тематичен брой октомври 2011, с. 103-118
АИ Ценов, 2011
1311-9206
16 с.
Подходи и варианти за реализиране на системи за електронна търговия в малките и средни предприятия
Румен Върбанов
Диалог, бр. Извънреден тематичен брой октомври 2011, с. 103-118
АИ Ценов, 2011
1311-9206
16 с.
Бизнес интелигентни системи с отворен код - нова тенденция в решенията за малки и средни предприятия
Икономика, бр. 1, с. 86-91
Стандарт Финанс АД, 2010
1314-376X
6 с.
Standardizing business processes for successful implementation or web services (Стандартизиране на бизнес процесите за успешно приложение на уеб услугите)
Economica, бр. 2, p. 115-122
ASEM, 2009
1810-9136
8 с.
Доклади
Distributed version control systems: concept, models and perspectives
[Fourth] 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2014) : Conference Proceedings - Sofia, October 24-25th, 2014 г., p. 400-404
UNWE, 2015
5 с.
Ситеми за управление на учебното съдържание: анализ, сравнение, тенденции
Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия Европа 2020 - В. Търново, 2014., с. 20-30
Абагар, 2014
978-619-168-103-7
11 с.
Big Data - предизвикателство пред системите за управление на съдържанието
Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна, 2014 г., с. 351-358
Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
978-954-21-0780-4
8 с.
Mobile Payments: Threats and Security Recommendations (Мобилните плащания: заплахи и препоръки за сигурност)
[Third] 3-rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2013) : Conference Proceedings - Sofia, 6-7 December 2013 г., p. 164-168
UNWE, 2014
978-954-644-586-5
5 с.
Предпосылки, состояние и проблемы развития электронной коммерции в Болгарии (Предпоставки, състояние и проблеми в развитието на електронната търговия в България)
Петя Емилова
Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Международная научная конференция - Москва, 17 декабря 2013 г., с. 278-282
1С-Паблишинг, 2013
978-5-9677-2060-4
5 с.
Information security in cloud computing: challenges, threats and recommendations (Информационна сигурност в облачните изчисления: предизвикателства, заплахи и препоръки)
Агоп Саркисян
Securitatea Informationala 2013 : Conferinta Internationala (editia a X-a Jubiliara) - Chisinau, 19 Aprilie 2013 г., p. 6-10
ASEM, 2013
978-9975-75-640-2
5 с.
Управление на web съдържанието
Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сборник доклади от международна научна конференция - Варна, 2013 г., с. 103-108
Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
978-954-21-0630-2
6 с.
Cloud Computing in Enterprise Content Management
Ангелин Лалев
International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2012) : Conference Proceedings - Sofia, October 5-6th, 2012 г., с. 331-335
UNWE, 2013
978-954-92247-4-0
5 с.
Системите за управление на корпоративното съдържание - основа за информационен мениджмънт
Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012 г., с. 236-241
АИ Ценов, 2012
978-954-23-0804-1
6 с.
Защитено социално сътрудничество в контекста на управлението на корпоративното съдържание
Ангелин Лалев
Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от югоизточната Европа в рамките на черноморското икономическо сътрудничество : Десета международна научно-практическа конференциия; Сборник доклади - Албена, 18-19 септември 2012 г., с. 151-156
АИ Ценов, 2012
978-954-23-0774-7
6 с.
Перспективи в използването на електронното обучение в организациите от малкия и среден бизнес
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета - Свищов, 11-13 май 2012 г., с. 140-147
АИ Ценов, 2012
978-954-23-0747-1
8 с.
ERP-системы на болгарском рынке программного обеспечения (ERP-системи на българския софтуерен пазар)
Агоп Саркисян
Новые информационные технологии в образовании : Сборник научных трудов двенадцатой международной научно-практической конференции "Формирование новой информационной среды образовательного учреждения с использованием технологий "1С" - Москва, 31 января-1 февраля 2012 г., с. 579-586
1С-Паблишинг, 2012
978-5-9677-1705-5
8 с.
Электронное обучение на предприятиях малого и среднего бизнеса (Електронното обучение на предприятията от малкия и среден бизнес)
Новые информационные технологии в образовании : Сборник научных трудов двенадцатой международной научно-практической конференции "Формирование новой информационной среды образовательного учреждения с использованием технологий "1С" - Москва, 31 января-1 февраля 2012 г, с. 150-155
1С-Паблишинг, 2012
6 с.
Сравнение на моделите софтуер като услуга и софтуер като продукт: икономически аспекти и тенденции
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 268-275
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0679-5
8 с.
Насоки на миграцията на организациите към IPv6
Юрий Кузнецов
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 215-219
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
5 с.
Проблеми при използване на модела софтуер като услуга в малките и средните предприятия
Стефан Петров
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 204-208
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
5 с.
Архитектурни рамки за изграждане на приложни програмни системи
Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи : Международна научна конференция - Равда, 25-26 септември 2009 г., с. 85-88
УНСС, 2010
978-954-644-134-8
4 с.
Бизнес интелигентен софтуер с отворен код - нова възможност за малките и средни предприятия
Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна, 2010 г., с. 239-244
Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
978-954-21-0446-9
6 с.
Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия: състояния и решения
Румен Върбанов
Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна, 2010 г., с. 226-232
Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
978-954-21-0446-9
7 с.
Учебници
Business informatics (Бизнес информатика)
Петя Емилова
АИ Ценов, 2014
978-954-23-1023-5
361 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2014
978-619-00-0110-2
512 с.
Бизнес интелигентност и анализ на данни
АИ Ценов, 2013
119 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2012
978-954-400-752-2
500 с.
Приложно програмиране
Абагар, 2009
978-954-427-820-5
350  с.
Учебни пособия
Бизнес интелигентност и анализ на данни: Ръководство за дистанционно обучение
АИ Ценов, 2013
38 с.

Участие в научни проекти

Проект № 13-2013: Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България - от 21.03.2013 до 15.11.2013
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
Изследване и анализ на възможностите и използването на системите за управление на съдържанието в бизнес организациите - от 15.03.2012 до 15.11.2012
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
Проект N 16: "Изследване и анализ на използването на Интернет технологии в бизнеса на малките и средните предприятия в България и в Европейския съюз" - от 04.2011 до 11.2011
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
Проект № 9-2010: “Изследване на състоянието на сигурността на данните в бизнесинформационните системи на малки и средни предприятия и разработване на политика и стратегия за информационна сигурност” - от 04.2010 до 11.2010
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
Проект ИП-3: “Изследване и анализ на възможностите на комуникационната инфраструктура и програмното осигуряване на Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ за преминаването към комуникационния протокол IPv6” - от 04.2011 до 11.2011
Ръководител на проекта
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
Проект N 13. "Изследване на състоянието и разработване на варианти за електронен бизнес и електронна търговия в българските малки и средни фирми" - от 04.2009 до 11.2010
Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, Институт за научни изследвания
Д002-116/2008 "Методология за изграждане на Разпределена бизнес интелигентна система за малки и средни предприятия" - от 15.12.2008 до 30.06.2010
Фонд Научни изследвания на Министерство на образованието, младежта и науката, България, София 
Развитие потенциала на изявени студенти (изграждане на система), проект № 79 - от 03.2002 до 12.2003
Joint Bachelor's Degree in Business Logistics, JEP 11347-96 - от 03.1997 до 06.1999
ТЕМПУС 

Допълнителна информация

Специализации в Университета на Худърсфиелд - Англия и Университета на Анеси – Франция.