Проф. д-р Красимир Шишманов

Длъжности:  Професор 
                     Заместник-председател на Общото събрание на СА 
                    

Научни интереси
Приоритетните направления на научните изследвания са: изграждането и развитието на бизнес информационните системи, приложението на информационните технологии във финансовата система, застраховането, здравеопазването и други отрасли на националната икономика, състоянието и перспективите в развитието на електронния бизнес, електронната търговия, използването на съвременни технологични решения за управлението на бизнеса.

Избрани публикации
Монографии
Информационни технологии в бизнеса. 
Виолета Краева, Румен Върбанов, Емил Денчев, Камелия Стефанова, Силвия Парушева, Павел Петров
Фабер, 2009
978-954-400-133-9
318 с.
Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията
Абагар, 2008
978-954-427-797-0
143 с.
Информационни системи и експертни оценки в застрахователното дружество
Людмил Кръстев
Абагар, 2007
978-954-427-753-6
147 с.
Информационни технологии във финансовата сфера
Абагар, 2007
978-954-427-744-4
192 с.
Информационни системи в здравеопазването
АИ Ценов, 2005
954-23-0258-4
153 с.
Електронна търговия и електронни разплащания
Абагар, 2004
954-427-587-8
202 с.
Студии
Възможности за приложение на информационно-аналитичните системи в българските предприятия
Емил Цанов, Стефан Петров
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20, с. 35-60
АИ Ценов, 2013
1312-3815
26 с.
Информационните системи в лечебните заведения - състояние и перспективи
Емил Цанов, Асен Божиков, Стефан Петров
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 16, с. 517-545
АИ Ценов, 2012
1312-3815 
29 с.
Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България
Пенка Шишманова
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 11, с. 245-286
АИ Ценов, 2010
1312-3815
42 с.
Статии
Ново поколение системи за електронен бизнес и електронни разплащания
Румен Върбанов
Народностопански архив, LXVII, бр. 3, с. 27-48
АИ Ценов, 2014
0323-9004
22 с.
Анализ на възможностите за развитие на информационните системи на предприятията
Бизнес управление, бр. 2, с. 83-100
АИ Ценов, 2013
0861-6604
18 с.
Ефекти от използването на информационно-аналитичните системи в предприятията
Стефан Петров
Катедра „Бизнес информатика” – 45 години успешно присъствие в образователната и научно-изследователската дейност
Наталия Маринова, Румен Върбанов
Народностопански архив, бр. 1, с. 92-102
АИ Ценов, 2012
0323-9004
11 с.
Особености в системата за защита на информацията в малките и средни предприятия
Бизнес управление, 2012, бр. 1, с. 119-132
АИ Ценов, 2012
0861-6604
14 с.
Предизвикателствата пред ефективността на CRM системите за управление на взаимоотношенията с клиенти
CIO, 2012, бр. 3, с. 52-55
Ай Си Ти Медиа, 2012
1311-3151
4 с.
Усъвършенстване на информационните системи на предприятията посредством интеграция на бизнес приложенията
Бизнес управление, 2010, бр. 4, с. 93-107
АИ Ценов, 2010
0861-6604
15 с.
Инвестиции в электронной коммерции - проблемы и перспективы (Инвестициите в електронната търговия - проблеми и перспективи)
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов - Донецк, 2007 г. , с. 121-125
ДонНУ, 2007
5 с.
Стокооборотът на България с Русия и Украйна през периода 2002-2005г
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов - Ливадия-Донецк, 2007 г., с. 134-140
ДонНУ, 2007
7 с.
Конкурентоспособность болгарской экономики при вступлении в ЕС (Конкурентоспособност на българската икономика при приемането в ЕС)
Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej -Krakow, 2007 г., с. 166-175
AGH Krakow, 2007
978-83-7464-152-4
10 с.
Доклади
Стратегия за изграждане на информационна система в малко предприятие
Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция : Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015 г., с. 89-95
АИ Ценов, 2015
978-954-23-1080-8
7 с.
Безконтактните плащания - перспективна технология за използване на банковите карти
Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна, 2014 г., с. 55-61
Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
978-954-21-0780-4
7 с.
Рисковете при използването на Интернет банкирането и отговорността на потребителите
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 25-26.10.2013 г., с. 79-84
АИ Ценов, 2013
978-954-23-0909-3
6 с.
Електронното здравеопазване - неразделна част от електронното правителство
Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през XXI век : Юбилейна международна научна конференция - Свищов, 10-11 май 2013 г., с. 298-304
АИ Ценов, 2013
978-954-23-0884-3
7 с.
Ефективен анализ на данните - предпоставка за успешен мениджмънт
Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сборник доклади от международна научна конференция - Варна, 2013 г., с. 97-102
Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
978-954-21-0630-2
6 с.
Рынок ERP-систем в Болгарии и присуствие "1С:Enterprise" на нем (Пазарът на ERP-системи в България и дела на "1С:Enterprise" в него )
Новые информационные технологии в образовании : Сборник научных трудов 13-й международной научно-практической конференции "Новые информационные технологии в образовании" (Технологии IC для эффективного обучения и подготовки кадров в целях повышения производительности труда) - Москва, 29-30 января 2013 г., с. 67-71
1С-Паблишинг, 2013
978-5-9677-1884-7
5 с.
Възможности за реализиране на идеята за електронно здравеопазване
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 276-281
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0679-5
6 с.
Състояние на информационната инфраструктура в лечебните заведения
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 209-214
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
6 с.
Развитието на информационните системи на малки и средни предприятия в съвременните условия
Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. - Свищов, 4-5 ноем. 2010 г., с. 429-433
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0484-5
5 с.
Доктрината, медицински информационни системи 
Емил Цанов
Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи : Международна научна конференция - Равда, 25-26 септември 2009 г., с. 57-59
УНСС, 2010
978-954-644-134-8
3 с.
BPMS – основа реинжинеринга бизнес-процессов предприятий (BPMS – основа на реинжинеринга на бизнес-процесите в предприятието)
Securitatea Informationala 2010: Conferinta internationala - Chisinau, 15-16 aprilie 2010 г., с. 77-78
Academia de Studii Economice din Moldova, 2010
2 с.
Интеграцията на бизнес-приложенията – важна стъпка в развитието на информационните системи на малки и средни предприятия
Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция - Свищов, 23-24 април 2010 г., с. 148-153
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0455-5
6 с.
Корпоративните информационни системи и системите за електронен документооборот –основа на управленската интеграция
Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна, 2010 г., с. 156-161
Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
978-954-21-0446-9
6 с.
Електронното обучение – съвременна форма за повишаване на квалификацията на персонала
Пенка Шишманова
Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г., с. 76-80
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0442-5
5 с.
Реинжинеринг бизнес-процессов предприятий (Реинжинеринг на бизнес-процесите в предприятията)
Zarzadzanie przedsiebiorstwem. Teoria i praktyka : IX Miedzynarodowa konferencja naukowa - Krakow, 23-24 listopada 2006 г., с. 143-146
AGH Krakow, 2006
83-7464-098-7
4 с.
Учебници
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Виолета Краева, Любен Краев, Богомил Трайков, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2014
978-619-00-0110-2
512 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Виолета Краева, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2012
978-954-400-752-2
500 с.
Експертни оценки и финансов анализ на застрахователното дружество
Людмил Кръстев
Фабер, 2012
978-954-400-762-1
156 с.
Приложен софтуер
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0554-5
151 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Виолета Краева, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова, Богомил Трайков
Фабер, 2009
978-954-400-107-0
523 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Виолета Краева, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова
АИ Ценов, 2008
978-954-23-0405-0
486 с.
Информатика
Агоп Саркисян, Любен Краев, Румен Върбанов, Йордан Николаев, Богомил Трайков, Димитър Даков, Виолета Краева, Павлина Цветанова
Academic publishing house "Cenov", 2006
954-23-0292-4
456 с.
Организация на здравеопазването
Мирослав Попов, Кольо Колев, Таня Илиева
АИ Ценов, 2002
954-23-0099-9
176 с.
 

Участие в научни проекти

СА "Д.А. Ценов", България, Свищов  
Проект № 30-2011 “Възможности за използване на web-базирани приложения при усъвършенстване на информационните системи на лечебните заведения” - от 2011 
Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"  
СА.Д.А. Ценов", България, Свищов  
Проект № К4-2011 “Организиране и провеждане на Юбилейна международна конференция посветена на 45 годишнината на катедра Бизнес информатика – “Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието” - от 2011 
Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"
СА "Д.А.Ценов", България, Свищов  
Проект N 38 Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България - от 2009 
Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов" (ИНИ)
СА “Д.А.Ценов” , България, Свищов  
Проект за изграждане на Център за развитие на кариерата - от 2005 
СА "Д.А. Ценов" - Университет Пасау, България, Свищов  
TEMPUS JET 1365 - от 1993 до 1995 
СА "Д. А. Ценов", България, Свищов  
Проект № 17-2012 Възможности за усъвършенстване на корпоративните информационни системи посредством аналитични системи и технологии -  
Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов" 
 
BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ - от 2013 до 2014 
Министерството на образованието младежта и науката, България, София  
Проект D002-116/2008 "Методология за изграждане на Разпределена бизнес интелигентна система за малки и средни предприятия - от 2008 до 2009 
Фонд "Научни изследвания".
Министерството на образованието младежта и науката. , България, София  
Проект“Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове” - от 2007 до 2009 
Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси
Американска агенция за международно развитие, България, София  
Проект “Пазар на труда” - от 2004 до 2005
Министерството на образованието младежта и науката, България, София  
Междувузовски проект по Качество на обученито - от 2003 до 2004
Министерство на труда и социалната политика, , София,  
Проект “Методология за оценка и стратегически анализ на финансовото и други въздействия от внедряването на европейските директиви за безопасност и здраве при работа”, - от 2003 до 2004