Проф. д-р Виолета Краева

Длъжности:  Професор 
                     Декан на факултет "Мениджмънт и маркетинг" 
                       

Научни интереси

Приложение на ИКТ в икономиката.
Бизнес информатика.
Електронен и мобилен бизнес.
Информационни системи.
Интернет технологии.

Избрани публикации
Монографии
Мениджмънтът на 21 век: предизвикателства и отговорности
Румен Върбанов, Мария Андреева, Милка Бакърджиева
Библиотека Стопански свят, бр. 126, с. 92-123
АИ Ценов, 2015
1310-2737
32 с.
Информационные технологии внутрифирменного управления
Румен Върбанов, Петя Емилова, A. Ю. Заложнев, Т. В. Воропаева, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов, А. В. Щепкин
Б. и., 2010
978-5-91265-038-3
451 с.
Информационни технологии в бизнеса. 
Румен Върбанов, Красимир Шишманов, Емил Денчев, Камелия Стефанова, Силвия Парушева, Павел Петров
Фабер, 2009
978-954-400-133-9
318 с.
Електронен бизнес в туризма. 
Библиотека Стопански свят, бр. 94, с. 1-152
АИ Ценов, 2008
1310-2737
152 с.
Студии
Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите в дейността на организациите
Наталия Маринова, Петя Емилова, Кремена Маринова-Костова, Теодор Пенев, Веселин Великов
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20, с. 5-34
АИ Ценов, 2013
1312-3815
30 с.
Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 17, с. 190-218
АИ Ценов, 2012
1312-3815
29 с.
Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Наталия Маринова, Петя Емилова, Ангелин Лалев, Стефан Петров
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 13, с. 179-227
АИ Ценов, 2010
1312-3815
49 с.
В съавторство с Краева, В., Божиков, А.; Представяне на българските туристически фирми в Интернет, Алманах научни изследвания, том 9., Академично издателство “Ценов”– Свищов, 2009, стр. 241- 276. ISSN 1312-3815 
Таня Горчева, Асен Божиков
АИ Ценов, 2009
35 с.
Електронният бизнес в условията на цифровизираната икономика 
Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. CXII, с. 75-129
АИ Ценов, 2009
0861-8054
55 с.
Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператорски и агентски фирми
Наталия Маринова, Таня Горчева
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 7, с. 51-80
АИ Ценов, 2007
1312-3815
30 с.
Електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите в туризма. 
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 6, с. 368-395
АИ Ценов, 2006
1312-3815
28 с.
Съвременни информационни технологии ориентирани към клиентите в банковата сфера. 
Годишник на ВУЗФ, бр. 2, с. 69-96
Висше училище по застраховане и финанси, 2006
1312-7918
28 с.
Глобалните информационни системи в новото информационно общество. 
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 10, с. 207-220
АИ Ценов, 2001
1312-3815
14 с.
Статии
Приложение на мобилните технологии в бизнеса
Бизнес управление, бр. 1, с. 72-92
АИ Ценов, 2013
0861-6604
21 с.
Управлението на бизнес процесите – важен инструмент за интеграция на информационната инфраструктура на организацията
Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Диалог, бр. ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН БРОЙ II, с. 42-50
АИ Ценов, 2013
1311-9206
9 с.
Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси
Човешки ресурси, бр. 8, с. 14-16
Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, 2012
1312-319X
3 с.
Strategies for Internet technologies development in the Bulgarian tourist enterprises
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сборник научных трудов - Донецк, 2012 г., p. 228-233
ДонНУ, 2012
6 с.
Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – състояние и възможности за финансовия сектор в България
Петя Емилова, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Диалог, бр. Тематичен бр. 1, с. 29-43
АИ Ценов, 2012
1311-9206
15 с.
WEB-Based Tourist Information Systems – Possibilities and Solutions. (Уеб-базираните туристически информационни системи – възможности и решения)
Narodnostopanski arhiv, бр. International edition, p. 77-93
Academic publishing house "Cenov", 2011
0323-9004
17 с.
Web-based tourist information systems
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черномоского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов - Стамбул-Донецк, 2010 г., p. 127-128
ДонНУ, 2010
2 с.
Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Петя Емилова, Наталия Маринова, Ангелин Лалев
Диалог, бр. юни, с. 1-25
АИ Ценов, 2010
1311-9206
25 с.
Възможности за интеграция на туристическите информационни системи със счетоводния софтуер 
Кольо Несторов
Бизнес управление, бр. 1, с. 114-123
АИ Ценов, 2010
0861-6604
10 с.
Приложение на новото поколение интернет технологии в туризма. 
Бизнес управление, бр. 4, с. 108-127
АИ Ценов, 2010
0861-6604
20 с.
Уеб-базираните туристически информационни системи – възможности и решения.
Народностопански архив, бр. 4, с. 39-58
АИ Ценов, 2010
0323-9004
20 с.
Представяне на българските туристически фирми в Интернет
Таня Горчева, Асен Божиков
Диалог, бр. Коледен брой, с. 1-13
АИ Ценов, 2009
1311-9206
13 с.
Оценка на уебсайтовете на български туристически фирми
Таня Горчева, Асен Божиков
Туристически пазар, бр. 2, с. 26-28
Бълг. турист. камара Митра - ПР, 2009
1311-8749
3 с.
Съвременни мобилни услуги в туризма
Туристически пазар, бр. 1, с. 26-27
Бълг. турист. камара Митра - ПР, 2009
1311-8749
2 с.
Инновационные мобильные бизнес-технологии в республике Болгарии. 
Вестник Финансовой академии, бр. 4, с. 93-101
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008
9 с.
Надграждане на интегрираните управленски информационни системи.
Бизнес управление, бр. 1, с. 61-67
АИ Ценов, 2006
0861-6604
7 с.
Доклади
Социалните мрежи и социалният бизнес
Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Международна юбилейна научна конференция - Свищов, 30-31 октомври 2015 г., с. 239-244
АИ Ценов, 2015
978-954-23-1093-8
6 с.
APPLICATION OF SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS IN BUSINESS
Петя Емилова
[Fourth] 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2014) : Conference Proceedings - Sofia, October 24-25th, 2014 г., p. 396-399
UNWE, 2015
4 с.
Облачните технологии като инструмент за иновативен бизнес
Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция : Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015 г., с. 61-67
АИ Ценов, 2015
978-954-23-1075-4
7 с.
Мобилното обучение - същност и предизвикателства
Петя Емилова
Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия Европа 2020 - В. Търново, 2014., с. 9-19
Абагар, 2014
978-619-168-103-7
11 с.
Възможности за приложение на мобилния бизнес и социалните мрежи в агротуризма
Националният аграрен сектор - елемент на европейските земеделски региони в стратегията "Европа 2020" : Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие - Свищов, 6-7 ноември 2014 г., с. 118-125
АИ Ценов, 2014
978-954-23-1012-9
8 с.
Възможности, рискове и перспективи за развитие на мобилната търговия
Петя Емилова
Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна, 2014 г., с. 73-80
Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
978-954-21-0780-4
8 с.
Problems of Researching the Phenomenon of "e-Commerce"
Петя Емилова
[Third] 3-rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2013) : Conference Proceedings - Sofia, 6-7 December 2013 г., p. 385-389
UNWE, 2014
978-954-644-586-5
5 с.
Мобильные платежи - новая возможность повышения эффективности бизнеса (Мобилните плащания - нова възможност за повишаване ефективността на бизнеса)
Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Международная научная конференция - Москва, 17 декабря 2013 г., с. 126-132
1С-Паблишинг, 2013
978-5-9677-2060-4
7 с.
Възможности и перспективи на мобилните плащания
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи: Юбилейна международна научнопрактическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 25-26.10.2013 г., с. 73-78
АИ Ценов, 2013
978-954-23-0909-3
6 с.
Development of electronic customer relationship management strategy in Bulgarian tourist firms on Web 2.0 platform (Development of electronic customer relationship management strategy in Bulgarian tourist firms on Web 2.0 platform)
The Future of Integration, The Future of the European Union: Jubilee International Scientific Conference - Svishtov, 17 May 2013 г., p. 211-216
Academic publishing house "Cenov", 2013
978-954-23-0867-6
6 с.
Приложение на социалните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Петя Емилова
Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сборник доклади от международна научна конференция - Варна, 2013 г., с. 91-96
Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
978-954-21-0630-2
6 с.
Business Process Managment and Web 2.0
Петя Емилова
International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2012) : Conference Proceedings - Sofia, October 5-6th, 2012 г., p. 353-358
UNWE, 2013
978-954-92247-4-0
6 с.
Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси
Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012 г., с. 47-52
АИ Ценов, 2012
978-954-23-0804-1
6 с.
Възможности за приложението на Web 2.0 в обучението
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета - Свищов, 11-13 май 2012 г., с. 148-155
АИ Ценов, 2012
978-954-23-0747-1
8 с.
Мобилните технологии – важен фактор за усъвършенстване на туристическите информационни системи. 
Предизвикателства пред туризма през XXI век : Юбилейна научна конференция с международно участие - София, 11.11.2011 г., с. 105-111
Авангард Прима, 2011
978-954-323-906-1
7 с.
Приложение на методологията "Шест сигма" за усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към клиентите.
Петя Емилова
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 301-308
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0679-5
8 с.
Стратегия за изграждане на електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Петя Емилова
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 215-221
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0679-5
7 с.
Internet technologies in the Bulgarian tourist enterprises – state, prerequisites and perspectives.
[First] 1st International Conference on Tourism & Management : Studies. Book Proceedings - Algarve, Portugal, 2011 г., p. 112-121
University Algarve, 2011
978-989-8472-14-4
10 с.
Използване на концепцията "Шест сигма" в CRM системите
Петя Емилова
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 199-203
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
5 с.
Приложение на WEB 2.0 в туризма
Петя Емилова
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 143-147
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
5 с.
Нови възможности за бизнес в WEB 2.0.
Комуникации, информационни технологии и статистика: актуални проблеми на теорията и практиката : Международна конференция - София, 2011 г., с. 200-205
Унив. изд. Стопанство, 2011
978-954-644-206-2
6 с.
Мобилният бизнес в туризма – възможности и перспективи.
Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика : Юб. научнопракт. конфер. с междунар. участие - Свищов, 12-13 май 2011 г., с. 374-379
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0592-7
6 с.
Интернет икономиката – нов етап в развитието на информационното общество.
Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл] - Свищов, 7-8 октом. 2010 г., с. 323-329
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0480-7
7 с.
Интернет реклама на туристически продукти и услуги. 
Приложна информатика и статистика - съвременни подходи и методи : Международна научна конференция - Равда, 25-26 септември 2009 г., с. 29-32
УНСС, 2010
978-954-644-134-8
4 с.
Тенденции в развитието на електронния бизнес в туризма. 
Алтернативи за развитие на съвременния туризъм, с. 83-88
Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
978-954-21-0463-6
6 с.
Информационната система на туристическата фирма в условията на цифровата икономика
Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция - Свищов, 23-24 април 2010 г., с. 65-70
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0455-5
6 с.
Приложение на интернет технологиите в агротуризма.
Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г., с. 495-500
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0438-8
6 с.
Mobile business – a new stage of electronic business. 
Competitivenes in the conditions of a global economy : International Scientific Сonference - Nis, 2008 г., p. 345-354
Faculty of economics Nis, 2008
978-86-85099-80-9
10 с.
Мобилно електронно банкиране. 
Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция - Свищов, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" : Сборник с доклади, с. 96-102
АИ Ценов, 2008
978-954-23-0401-2
7 с.
Мобилната търговия – надстройка на платформата за електронна търговия. 
Търговията в съвременното общество: теория и практика : Mеждународна конференция - Варна, 2008 г., с. 192-199
Наука и икономика ИУ - Варна, 2008
8 с.
Web based technologies in Bulgarian tourism enterprises. 
Таня Горчева
Medzinarodna vedecka konferencia: ISIVS 2008, p. 147-154
EKONOM, 2008
978-80-225-2574-9
4 с.
Системи за комплексна защита на информацията
Теория и практика на финансовите престъпления : Юбилейна международна научна конференция - София, 29-30 ноември 2007 г., с. 137-140
Унив. изд. Стопанство, 2008
4 с.
Предпосылки для эффективного развития электронного бизнеса в туризме
Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управлении : Материалы IV Международной научно-практической конференции - Воронеж, 2007 г., с. 35-38
Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2007
4 с.
Виртуалните предприятия – ефективна организационна форма в икономиката на 21-ви век
Мениджмънт на 21 век : Юбилеен алманах - Свищов, 2007 г., с. 142-147
АИ Ценов, 2007
978-954-23-0372-5
6 с.
Приложение на мобилните технологии в бизнеса. 
Бизнес Информатика : Сборник доклади от международна научна конференция - София, 2007 г., с. 121-130
УНСС, 2007
10 с.
Електронният бизнес в туризма – измерения, предизвикателства и тенденции.
Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция - Свищов, 7-8 юни 2006 г., с. 75-80
АИ Ценов, 2006
954-23-0295-9
6 с.
Учебници
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2014
978-619-00-0110-2
512 с.
Бизнес информационни системи
Петя Емилова
СА "Д. А. Ценов", 2013
135 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2012
978-954-400-752-2
500 с.
Въведение в информационните системи
АИ Ценов, 2012
978-954-23-0746-4
215 с.
Въведение в информационните технологии и системи
Петя Емилова
АИ Ценов, 2011
199 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова, Богомил Трайков
Фабер, 2009
978-954-400-107-0
523 с.
Електронен бизнес
Любен Краев, Петя Емилова
Фабер, 2009
978-954-400-002-8
371 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова
АИ Ценов, 2008
978-954-23-0405-0
486 с.
Въведение в информационните технологии и системи
Петя Емилова
АИ Ценов, 2008
199 с.
Информатика
Агоп Саркисян, Любен Краев, Румен Върбанов, Йордан Николаев, Богомил Трайков, Димитър Даков, Красимир Шишманов, Павлина Цветанова
Academic publishing house "Cenov", 2006
954-23-0292-4
456 с.
Учебни пособия
Бизнес информационни системи (ръководство за дистанционно обучение)
Петя Емилова
АИ Ценов, 2013
53 с.
Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Петя Емилова
АИ Ценов, 2011
18 с.
Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Петя Емилова
АИ Ценов, 2008
18 с.
Електронен бизнес. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Любен Краев, Петя Емилова
АИ Ценов, 2008
20 с.

 

Участие в научни проекти

"Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите" - от 2011
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
“Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия” - от 2009
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
“Представяне на българските туристически фирми в Интернет” - от 2008
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания
“Ефекти от приложението на web-базираните технологии в дейността на българските туроператори и агенти” - от 2006
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Институт за научни изследвания

Допълнителна информация

Административна мобилност по програма Еразъм+ във факултета по Администрация и бизнес в Университета на Букурещ.
Административна мобилност по програма Еразъм в департамент „Комуникации и икономика“ в Университета на Модена и Реджо Емилия в качеството си на декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“.
Четене на лекции в Университет Калабрия, гр. Козенца, Италия по програма Еразъм.
Специализация в Университета на гр. Уелва, Испания. Четене на лекции в Университета на гр. Уелва, Испания и Университета на гр. Фаро, Португалия.
Провеждане на два курса от лекции по „Управленски информационни системи” и „Въведение в информационните системи” в Университета “Суецки канал” – гр. Исмаилия, Арабска Република Египет.
Специализация в Полско-Японския университет по информационни технологии във Варшава, Полша. 
Дългосрочна специализация в Бизнесшколата на италианския частен икономически Университет “Бокони” в гр. Милано, Италия на тема: “Управленски информационни системи”.
Семинар на Британския институт по мениджмънт, Университета в Ълстър и Техническия университет в Русе по управление на малкия бизнес. 
Краткосрочна специализация в Московския Финансов Институт, Москва, Русия.

Член на Съюза на учените в България
Опит в акредитационната дейност на Висшето училище. 
Чуждоезикова специализация по английски език – равнище С1 в Центъра за чужди езици в Нов български университет
Специализиран курс по английски език за разработване на учебни планове и програми в Центъра за чужди езици в Нов български университет
Курс по Английски език за напреднали в СА „Д. А. Ценов” - Свищов