Доц. д-р Богомил Трайков

Длъжност : Доцент/Гост 
                       
                      

Научни интереси
Бази от данни. 
Обектно-ориентирано програмиране.
Бизнес информатика.
Аналитични бази от данни.

Избрани публикации
Монографии
 
Студии
Системи за управление на версиите: еволюция, концепция, сравнителен анализ
Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Емил Цанов, Ангелин Лалев, Асен Божиков
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 22, с. 322-351
АИ Ценов, 2015
1312-3815
30 с.
Статии
Програми за търсене в Интернет
Бизнес управление, 2013, бр. 3, с. 82-94
АИ Ценов, 2013
0861-6604
13 с.
Доклади
ADVANCES IN REVISION CONTROL SYSTEMS
Ангелин Лалев
4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2014) : Conference Proceedings - Sofia, October 24-25th, 2014 г., с. 726-730
UNWE, 2015
5 с.
Нови изисквания към подготовката на IT кадри
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 301-304
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0681-8
4 с.
Бъдещето на релационните бази от данни
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 250-253
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
4 с.
Приложение на Microsoft Excel в обучението по финансов анализ
Росица Колева, Людмила Дончева
АИ Ценов, 2010
5 с.
Подход за създаване на информационната система на стопанска организация
Academic publishing house "Cenov", 2006
6 с.
Учебници
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2014
978-619-00-0110-2
512 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Петя Емилова, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2012
978-954-400-752-2
500 с.
Бази от данни (учебно пособие за дистанционно обучение)
АИ Ценов, 2012
170 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова
Фабер, 2009
978-954-400-107-0
523 с.
Бази от данни
Academic publishing house "Cenov", 2008
978-954-23-0385-5
425 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Петя Емилова
АИ Ценов, 2008
978-954-23-0405-0
486 с.
Информатика
Агоп Саркисян, Любен Краев, Румен Върбанов, Йордан Николаев, Димитър Даков, Красимир Шишманов, Виолета Краева, Павлина Цветанова
Academic publishing house "Cenov", 2006
954-23-0292-4
456 с.
Учебни пособия
Програмни продукти в анализа и контрола
Росица Колева
Academic publishing house "Cenov", 2009
179 с.

Участие в научни проекти

 
 

 
 
 
 
 

Допълнителна информация