Доц. д-р Петя Емилова

Длъжности: Доцент 
                    Заместник-председател на Контролния съвет
                    

Научни интереси
Електронен бизнес.
Системно проектиране на информационни системи.
Управление на бизнес процесите.
Информационни технологии и системи в търговията и агробизнеса.  

Избрани публикации
Монографии
Информационные технологии внутрифирменного управления
Румен Върбанов, Виолета Краева, A. Ю. Заложнев, Т. В. Воропаева, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов, А. В. Щепкин
Б. и., 2010
978-5-91265-038-3
451 с.
Стратегически информационни системи (съвременни аспекти на проектиране и оценяване). 
Библиотека Стопански свят, 2006, бр. 83, с. 1-160
АИ Ценов, 2006
1310-2737
160 с.
Студии
Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България
Веселин Попов, Петър Дачев, Искрен Таиров, Цветелин Борисов, Боряна Тодорова
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр. 21, с. 357-383
АИ Ценов, 2014
1312-3815
27 с.
Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите в дейността на организациите
Наталия Маринова, Виолета Краева, Кремена Маринова-Костова, Теодор Пенев, Веселин Великов
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20, с. 5-34
АИ Ценов, 2013
1312-3815
30 с.
Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Виолета Краева, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 17, с. 190-218
АИ Ценов, 2012
1312-3815
29 с.
Биогоривата в България – съвременни тенденции и предизвикателства
Виолета Блажева
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 11, с. 443-472
АИ Ценов, 2010
1312-3815
30 с.
Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Наталия Маринова, Виолета Краева, Ангелин Лалев, Стефан Петров
Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 13, с. 179-227
АИ Ценов, 2010
1312-3815
49 с.
Технологии, поддържащи виртуално предприятие
Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 105, с. 381-438
АИ Ценов, 2005
0861-8054
58 с.
Електронният бизнес в дейността на фирмите
Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. С, с. 229-279
АИ Ценов, 2002
0861-8054
51 с.
Статии
Технологията на облачните изчисления в управлението на бизнес процесите
Народностопански архив, LXVI, бр. 3, с. 27-43
АИ Ценов, 2013
0323-9004
17 с.
Управлението на бизнес процесите – важен инструмент за интеграция на информационната инфраструктура на организацията
Виолета Краева, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Диалог, бр. ИЗВЪНРЕДЕН ТЕМАТИЧЕН БРОЙ II, с. 42-50
АИ Ценов, 2013
1311-9206
9 с.
Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – състояние и възможности за финансовия сектор в България
Виолета Краева, Наталия Маринова, Кремена Маринова-Костова
Диалог, бр. Тематичен бр. 1, с. 29-43
АИ Ценов, 2012
1311-9206
15 с.
Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия
Виолета Краева, Наталия Маринова, Ангелин Лалев
Диалог, бр. юни, с. 1-25
АИ Ценов, 2010
1311-9206
25 с.
Обучението по информатика във висшите училища - нови предизвикателства и решения.
Румен Върбанов
Народностопански архив, бр. 2, с. 102-106
АИ Ценов, 2008
0323-9004
5 с.
Съвременни информационни технологии, поддържащи виртуалното предприятие
Информационни технологии, бр. 4, с. 26-30
НЦ БИС, 2008
1311-283X
5 с.
Современные организационные формы, поддерживаемые информационными технологиями
Вестник Финансовой академии, бр. 1, с. 81-90
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007
10 с.
Оценяване на ефективността на информационните технологии и системи
Бизнес управление, бр. 2, с. 85-98
АИ Ценов, 2006
0861-6604
14 с.
Оценяване на инвестициите в информационните системи
Банки Инвестиции Пари, бр. 4, с. 34-39
БИП 1993, 2006
1311-7947
6 с.
Проектиране на логистичната информационна система в условията на съвременната бизнес среда
Икономика, бр. 2, с. 90-93
Стандарт Финанс АД, 2006
1314-376X
4 с.
Проектиране на логистичната информационна система в условията на съвременната бизнес среда
Икономика, бр. 2, с. 90-93
Стандарт Финанс АД, 2006
1314-376X
4 с.
Концепция за развитие на електронен бизнес във фирмите
Банки Инвестиции Пари, бр. 1, с. 49-52
БИП 1993, 2002
1311-7947
4 с.
Условия за развитие на електронен бизнес в България
Бизнес управление, бр. 1, с. 91-103
АИ Ценов, 2002
0861-6604
13 с.
Анализ и управление на риска при внедряване на електронен бизнес в дейността на фирмите
Народностопански архив, бр. 4, с. 41-44
АИ Ценов, 2001
0323-9004
4 с.
Доклади
APPLICATION OF SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS IN BUSINESS
Виолета Краева
[Fourth] 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2014) : Conference Proceedings - Sofia, October 24-25th, 2014 г., p. 396-399
UNWE, 2015
4 с.
Мобилното обучение - същност и предизвикателства
Виолета Краева
Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия Европа 2020 - В. Търново, 2014., с. 9-19
Абагар, 2014
978-619-168-103-7
11 с.
Възможности, рискове и перспективи за развитие на мобилната търговия
Виолета Краева
Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна, 2014 г., с. 73-80
Наука и икономика ИУ - Варна, 2014
978-954-21-0780-4
8 с.
Problems of Researching the Phenomenon of "e-Commerce"
Виолета Краева
[Third] 3-rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2013) : Conference Proceedings - Sofia, 6-7 December 2013 г., p. 385-389
UNWE, 2014
978-954-644-586-5
5 с.
Предпосылки, состояние и проблемы развития электронной коммерции в Болгарии (Предпоставки, състояние и проблеми в развитието на електронната търговия в България)
Веселин Попов
Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее : Международная научная конференция - Москва, 17 декабря 2013 г., с. 278-282
1С-Паблишинг, 2013
978-5-9677-2060-4
5 с.
Приложение на социалните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Виолета Краева
Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сборник доклади от международна научна конференция - Варна, 2013 г., с. 91-96
Наука и икономика ИУ - Варна, 2013
978-954-21-0630-2
6 с.
Business Process Managment and Web 2.0
Виолета Краева
International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE-2012) : Conference Proceedings - Sofia, October 5-6th, 2012 г., p. 353-358
UNWE, 2013
978-954-92247-4-0
6 с.
Информационните технологии в дейността на съвременния работник или работещият със знание
Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012 г., с. 160-165
АИ Ценов, 2012
978-954-23-0804-1
6 с.
Приложение на методологията "Шест сигма" за усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към клиентите.
Виолета Краева
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 301-308
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0679-5
8 с.
Стратегия за изграждане на електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите
Виолета Краева
Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф. - Свищов, 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл., с. 215-221
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0679-5
7 с.
Използване на концепцията "Шест сигма" в CRM системите
Виолета Краева
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 199-203
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
5 с.
Приложение на WEB 2.0 в туризма
Виолета Краева
Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика" - Свищов, 14-15 окт. 2011 г., с. 143-147
АИ Ценов, 2011
978-954-23-0675-7
5 с.
Виртуалното предприятие и технологията на Web услугите
Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сб. докл. от междунар. науч. конфер., посвет. на 40 годиш. от създ. на кат. "Информатика" в ИУ - Варна, 2010 г., с. 168-173
Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
978-954-21-0446-9
6 с.
Използване на Web услугите в технологичното решение за реализиране на виртуални организационни структури
Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция - Свищов, 30-31 окт. 2009 г., с. 120-125
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0442-5
6 с.
Интернет технологиите в агробизнеса
Веселин Попов
Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г., с. 479-485
АИ Ценов, 2009
978-954-23-0438-8
7 с.
Предизвикателствата на съвременната динамична бизнес среда към информационната система (приспособяващи се информационни системи).
Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция - Свищов, 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" : Сборник с доклади, с. 138-145
АИ Ценов, 2008
978-954-23-0401-2
8 с.
WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEM ORGANIZATION REDESIGN
Strukturne Promene i Demografska Kretanja Zemalja Juzne Evrope - Nisu, 2006 г., p. 509-514
Ekonomski fakultet u Nisu, 2006
86-85099-30-7
6 с.
Системни стандарти от ново поколение
Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция - Свищов, 7-8 юни 2006 г., с. 154-160
АИ Ценов, 2006
954-23-0295-9
7 с.
Предизвикателствата на съвременната динамична бизнес среда към логистичната информационна система (Приспособяващи се информационни системи)
Логистиката в действие: Доклади от Петата международна конференция "Логистиката в променящия се свят" (Теория, практика, обучение) - Равда, 12-15 септември 2005 г., с. 175-181
ИБИС, 2005
954-9321-07-X
7 с.
Ефективно управление на фирмата с помощта на интегрирани приложения
Investments in the future - 2003 : Fourth international scientific conference - Varna, Proceedings september 25-26, 2003 г. , с. 246-249
Scientific and Technical Unions - Varna, 2003
954-90919-5-3
4 с.
Приложения за електронен бизнес
Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните от Югоизточна Европа: Междууниверситетска научно-практическа конференция - Свищов, 7-9 ноември 2002 г., с. 328-334
АИ Ценов, 2002
954-23-0113-8
7 с.
Електронният бизнес и новите възможности за малките и средните предприятия
Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - Варна, юни 2000 г., с. 444-449
Унив. изд. ИУ - Варна, 2002
6 с.
Електронният бизнес - същност и възможности
[Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция - Свищов, 26 и 27 октомври 2001 г., с. 75-82
АИ Ценов, 2001
954-23-0078-6
8 с.
Стратегии и методи за развитие на електронен бизнес в българските организации
Трета научно-практическа конференция "Инвестиции в бъдещето 2001" - Варна, 18-19 октомври 2001 г., с. 222-227
Унив. изд. ИУ - Варна, 2001
954-90919-2-9
6 с.
Учебници
Business informatics (Бизнес информатика)
Веселин Попов
АИ Ценов, 2014
978-954-23-1023-5
361 с.
Бизнес информационни системи
Виолета Краева
СА "Д. А. Ценов", 2013
135 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Агоп Саркисян, Павлина Цветанова, Веселин Попов, Мария Ташкова, Наталия Маринова
Фабер, 2012
978-954-400-752-2
500 с.
Системен анализ и проектиране
Йордан Николаев
Фабер, 2012
978-954-400-696-9
383 с.
Въведение в информационните технологии и системи
Виолета Краева
АИ Ценов, 2011
199 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова, Богомил Трайков
Фабер, 2009
978-954-400-107-0
523 с.
Електронен бизнес
Любен Краев, Виолета Краева
Фабер, 2009
978-954-400-002-8
371 с.
Бизнес информатика
Румен Върбанов, Любен Краев, Богомил Трайков, Йордан Николаев, Виолета Краева, Красимир Шишманов, Агоп Саркисян, Димитър Даков, Павлина Цветанова
АИ Ценов, 2008
978-954-23-0405-0
486 с.
Въведение в информационните технологии и системи
Виолета Краева
АИ Ценов, 2008
199 с.
Информационни технологии
Мойно Мойнов
АИ Ценов, 2006
978-954-23-0272-8
310 с.
Информатика
АИ Ценов, 2005
954-23-0259-2
300 с.
Учебни пособия
Бизнес информационни системи (ръководство за дистанционно обучение)
Виолета Краева
АИ Ценов, 2013
53 с.
Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Виолета Краева
АИ Ценов, 2011
18 с.
Информационни технологии: учебно пособие
Наталия Маринова
АИ Ценов, 2010
978-954-23-0482-1
235 с.
Въведение в информационните технологии и системи. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Виолета Краева
АИ Ценов, 2008
18 с.
Електронен бизнес. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение
Любен Краев, Виолета Краева
АИ Ценов, 2008
20 с.
Информатика
Веселин Попов, Емил Цанов, Юрий Кузнецов, Наталия Маринова
АИ Ценов, 2006
978-954-23-0324-4
278 с.
Информационни технологии в индустриалното предприятие
АИ Ценов, 2006
978-954-23-0269-8
144 с.

Участие в научни проекти

Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов  
Проект № 13-2013: Информационна сигурност в системите за електронна търговия в България - от 21.03.2013 до 15.11.2013 
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, България, Свищов  
Проект № 5-2012: “Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите (BPM) в българската практика” - от 04.2012 до 11.2012
Стопанка академия "Д.А.Ценов", България, Свищов  
Проект № 4-2011: "Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите" - от 04.2011 до 11.2011
Стопнаска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов  
Проект No 2/2009: "Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия" - от 04.2009 до 11.2009 
Стопанска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов  
Проект No 10/2009: "Биогоривата в България" - от 04.2009 до 11.2009
BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ -  
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Схема: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"

Допълнителна информация
Специализация в Polish-Japanese Institute of Information Technology, Варшава, Полша, поделение на JICA