Дисциплина: Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи

Проф. д-р. Виолета Краева
#
Ас. д-р Кремена Маринова
#

      Целта на учебната дисциплина "Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и социални мрежи" е студентите, обучавани в магистърска програма „Електронен бизнес и дигитални пазари“ да се запознаят по-задълбочено със системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да могат да ги внедряват и използват във всички области на стопанския живот. Изясняват се същността, задачите и функциите на системите за управление на взаимоотношенията с клиентите, принципите на тяхното функциониране и изискванията към внедряването им.                       Представени са предимствата и рисковете при използването на облачни и мобилни CRM. Направена е характеристика и на социалните CRM и възможностите за практическото им приложение. Специално внимание е отделено на социалните мрежи и техните бизнес аспекти в сферата на туризма и управлението на човешките ресурси. Дискутирана е и необходимостта от създаването на стратегия за изграждане на CRM система. Очертани са и най-новите тенденции в развитието на CRM системите, свързани с най-добрите практики и иновациите в тази област.