Дисциплина: Интернет маркетинг

      Курсът има за цел да развива у студентите компетенции, необходими за изработването на ефективни маркетингови решения в интернет среда. За постигане на тази цел се предлагат теоретични знания посредством критично обработване на препоръчителните литературни източници и се изграждат специфични умения за дефиниране и реализиране на интернет-маркетингови стратегии, тактики и оперативни мероприятия.