Дисциплина: Основи на електронния бизнес

Проф. д-р. Виолета Краева
#
Доц. д-р. Петя Емилова
#
Ас. д-р Кремена Маринова
#

       Електронният бизнес е едно ново предизвикателство пред икономическата наука и обществената практика в началото на третото хилядолетие. Електронният бизнес възниква и се формира под влиянието на смяната на индустриалния модел на националните икономики с т.нар. информационен модел. Този еволюционен процес засяга не само развитите национални стопанства, но и икономиките в преход.
       Като нова научна и приложна област, електронният бизнес се включва в магистърския курс, ориентиран към информационните технологии в бизнеса. Целта на тази, пробиваща си път учебна дисциплина, е да систематизира научни познания и приложни умения, които да бъдат поднесени в подходяща форма пред бъдещите икономисти-магистри по информационни технологии в бизнеса.
       Учебната дисциплина изследва научно-теоретичните и системните основи на електронния бизнес. Проследява се еволюцията от индустриален към информационен модел на световното стопанство. Очертават се основните характеристики на Интернет икономиката и структурно-функционалния модел на електронния бизнес.
       Важно внимание се отделя на организационните и технологичните въпроси на електронния бизнес, които предполагат реинженеринг на съвременното бизнес пространство. Разкриват се практико приложните страни на електронния маркетинг, електронната търговия, виртуалното предприятие, електронното банкиране и електронното делово партньорство. Електронният бизнес се разглежда в контекста на корпоративните измерения, националните пазари и глобализиращия се свят.
      Направен е опит за изследване на перспективите пред електронния бизнес и неговото интегриране с процесите на информатизацията на обществената практика и формирането на информационното общество.
       Целта на учебния курс е да систематизира научни познания и приложни умения, които да бъдат поднесени в подходяща форма пред бъдещите икономисти-магистри по информационни технологии в бизнеса.