Дисциплина: Магистърски семинар по Информационни системи и технологии в бизнеса

Проф. д-р. Виолета Краева
#
Доц. д-р. Петя Емилова
#

Написването на дипломната работа и нейната защита е задължителен компонент, с който завършва обучението в магистърската програма. Целта е студентът да демонстрира висока степен на овладяване на теоретичните знания по изучаваните в програмата дисциплини, тяхната задълбоченост и изявява уменията си да прилага тези знания за решаване на реални практически проблеми. По-конкретно задачата е да се ориентират и подпомогнат студентите в избора на тема, провеждането на научно изследване, написването и защитата на дипломната работа.