Дисциплина: Информационни системи за интелигентен бизнес анализ

Доц. д-р. Веселин Попов
#
Доц. д-р. Наталия Маринова
#

Дисциплината „Информационни системи за интелигентен бизнес анализ“ осигурява на студентите фундаментални знания за бизнес интелигентността – концепция, дизайн и възможности за използване в бизнес организациите.

Студентите получават задълбочени знания за компонентите на софтуерно решение за бизнес интелигентен анализ: извличане, трансформиране и зареждане на данни; същност, архитектура и проектиране на складове от данни; естество, устройство и организация на процеса за извличане на данни; използване на онлайн аналитична обработка в бизнес организациите.

Дисциплината въвежда студентите в различните информационни технологии, използвани в бизнес интелигентността. Студентите ще извършват теоретични изследвания и практически упражнения, използвайки модерни продуктивни приложения. Те ще изследват начините  за прилагане на съвременните бизнес интелигентни подходи и използване на различните софтуерни инструменти поддържащи вземането на по-добри бизнес решения и прилагане на тези концепции за анализиране на бизнес случаите.

Целта на дисциплината е студентите да получат фундаментални знания за приложението на информационните технологии, най-добрите практики и методологии в областта на бизнес интелигентността за подпомагане вземането на решения в организациите и постигане на техните стратегически цели.

В практически аспект се разглеждат възможностите за извършване на бизнес интелигентен анализ в среда на Microsoft Excel с използване на инструментите Power Query, Power Pivot, Power View и Power Map. На студентите се представят възможностите на облачната услуга Power BI на Microsoft за получаване на данни, моделиране, визуализация, изследване, споделяне и работа в сътрудничество. Представят се компонентите на Power BI - десктоп приложението, облачната услуга и мобилното приложение. Всеки студент получава профил в портала Office 365, където може да използва услугите на Microsoft.

Дисциплината осигурява приемственост на входа с множество от изучаваните общоикономически дисциплини, както и с дисциплините от областта на бизнес информационните системи.
Придобитите от студентите знанията и умения посредством дисциплината „Информационни системи за интелигентен бизнес анализ“ ще им послужат при изучаването на дисциплини от областта на корпоративните информационни системи и електронния бизнес. Те ще формират основата за по-нататъшно развитие и специализиране в областта на бизнес интелигентността и мениджмънта на организацията.