Дисциплина: Икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса

Доц. д-р. Петя Емилова
#
Ас. д-р Кремена Маринова
#

Учебният курс по дисциплината „Икономически и стратегически аспекти на ИТ в бизнеса“, представен е фокусиран върху стратегическите и икономическите аспекти на използването на ИТ в дейността на бизнес организациите. Целта на курса е да бъдат осигурени на студентите комплексни теоретични знания за информационните технологии и системи (ИТС) в два основни аспекта. В стратегически аспект, в него се разглеждат: място и ролята на ИТС в бизнеса; факторите определящи ускореното използване на ИТС; особеностите на съвременната бизнес организация, която все повече зависи от ИТС; използването на ИТС в стратегиите на бизнес организациите. В икономически аспект се представят: изгодите и разходите, свързани с използване на ИТС в бизнес организациите; типични методи за анализ на икономическите системи; особености на инвестирането и видове инвестиции в ИТС; модели и подходи за оценяване на инвестициите в информационните технологии и системи; изисквания към методологиите за оценяване на инвестициите в ИТС в съвременните бизнес условия; анализ на икономическите аспекти на електронния бизнес; анализ на икономическия потенциал на технологията на облачните услуги.