Дисциплина: Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер

Проф. д-р. Красимир Шишманов
#
Гл. ас. д-р Мария Ташкова
#

Дисциплината “Съвременни методи за създаване и оценка на приложен софтуер” се явява логическо продължение на формираните знания и практически опит за създаване на програмни приложния получени в бакалавърската степен на обучение. Основната цел на дисциплината е свързване на придобитите знания в единна, методически издържана система за разработване, внедряване и оценка на приложен софтуер, посредством използването на съвременни методологични подходи и средства.

Дисциплината се основава на предхождащата я дисциплина „Софтуерeн инженеринг” като надгражда и задълбочава познанията в разработването на ефективен и качествен софтуер.