Дисциплина: Информационни системи в бизнес организацията

Проф. д-р. Виолета Краева
#
Доц. д-р. Петя Емилова
#

Съвременните информационни и комуникационни технологии се превърнаха в решаващ фактор и критично важен инструментариум за успешното развитие на бизнеса. Те са дълбоко залегнали и в основата на изграждането и функционирането на бизнес информационните системи. Това определя актуалността и необходимостта от изучаването на дисциплината “Информационни системи в бизнеса”.

Целта на курса е да даде на студентите комплексни теоретични знания за същността и приложението на бизнес информационните системи с ориентация към последните достижения в тази област, които се използват в световната и в българската практика. Специално внимание е отделено на интегрираните системи за управление на бизнеса, системите за управление на взаимоотношенията с клиентите, системите за управление на веригата за доставки и финансово-счетоводните информационни системи.

В практически аспект се разглеждат интегрирана система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV (Navision) и Microsoft Dynamics CRM. Представен е пример, описващ настройването на Navision, управление на складовете наличности, продажбите и маркетинга. Всеки студент получава профил, в който може да се включи дистанционно и да работи с тези системи.