Дисциплина: Електронна търговия

Титуляр
Доц. д-р Петя Емилова
#

IV курс, летен семестър, 4 кредита

Анотация:

Курсът предоставя фундаментални знания за основните концепции и  принципи на електронната търговия. Това са същността, инфраструктурата, бизнес моделите, управлението, защитата, сайтовете и системите за плащане в електронна търговия и множество други аспекти. В практически аспект студентите ще усвоят методиката за създаване, поддържане и оптимизиране на фирмен Web сайт за електронна търговия.

Фокусът на обучението по електронна търговия е поставен върху това студентите да разберат принципите на развитие и проява, необходимите инфраструктурни компоненти, както и мястото  на електронната търговия в бизнеса на организациите.