Дисциплина: Информационна сигурност и защита на данните

Титуляр
Проф. д-р Красимир Шишманов
#
Титуляр
ас. Юрий Кузнецов
#
Водещ упражнения
ас. Юрий Кузнецов
#

IV курс, летен семестър, избираема, 3 кредита

Анотация

Мащабите на използването на компютърната техника в наши дни са толкова големи и многообхватни, че наред с проблемите по надеждността и сигурността на нейното функциониране се поставя и въпросът за осигуряване на безопасността на обработваната информация. В курса “Информационна сигурност и защита на данните” се разглеждат основните понятия от областта на сигурността и защита на данните, описват се законодателните, организационните и програмно-техническите мерки за тяхното осигуряване.

Сигурността и защитата на данните е една от най-бързо развиващите се области от информационните технологии, която трябва да се усвоява съгласувано с другите основни дисциплини като проектиране, програмиране и др., защото успехът в областта на информационната сигурност и защитата на данните може да бъде постигнат само ако се ползва планиран, систематизиран и комплексния подход. Това налага разработването на концепция за изграждане на система за информационна сигурност с ясно и точно поставяне на задачите и методите на нейното реализиране. В тази концепция се включват: определяне на възможните канали за несанкциониран достъп до информацията; методи за определяне на средствата за нейния контрол и защита; принципи за построяване на система за контрол и защита; и други мероприятия гарантиращи надеждността на информацията.