Дисциплина: Интернет технологии

Титуляр
проф. д-р Виолета Краева
#
Водещ упражнения
ас. д-р Кремена Маринова
#

IV курс, летен семестър, избираема, 3 кредита

Анотация:

Дисциплината “Интернет технологии” е избираема и се изучава през 8-ми семестър от студентите от IV-ти курс, специалност „Бизнес информатика“.

Целта на курса е придобиване на знания и практически умения за работа със съвременните интернет технологии. Съдържанието на дисциплината обхваща две групи въпроси:

  1. Въведение в интернет технологиите и развитие на интернет услугите. Характеристика и предизвикателства пред социалните мрежи.
  2. Приложение на интернет технологиите в бизнеса, публичната администрация и образованието. Възможности за бизнес в Web 2.0 и неговите предимства.

След запознаване със съдържанието на курса, младите специалисти ще бъдат подготвени да използват Интернет технологиите във всички сфери на обществения живот – икономика, публична администрация, образование и др.