Дисциплина: Мултимедийни технологии

Титуляр
доц. д-р Веселин Попов
#
Титуляр
ас. Емил Цанов
#
Водещ упражнения
ас. Емил Цанов
#

IV курс, летен семестър, избираема, 3 кредита

Анотация:

Дисциплината предоставя знания за нивото на развитие и тенденциите в бъдещето на модерните компютърни технологии, включващи мултимедийност на устройствата и възможностите за представяне на информацията, както и изясняване на редици проблеми на стандартите, видовете, формите и съвместимостта на данните, обектите, драйверите  и приложенията в тази област. Разглежда се широк спектър от възможности за приложение на мултимедийните технологии приоритетно ориентирани в посока на създаване и представяне на информация за целите по реализиране на успешна маркетингова политика на икономическия продукт, дейността на фирмата, марка, пазарно присъствие, реклама и др. Характеризират се тенденциите в развитието на техническото осигуряване. Разглеждат се стандартите за интернет-ориентирано публикуване на мултимедийна информация. Изучават се специализирани програмни продукти за продуциране и разпространение на мултимедийна информация. Акцентира се на внасянето на динамика, анимационни технологии, тримерни техники, управления на събития, моделиране и др. Предлагат се сценарии, акцентиращи върху използването на активни, динамични и интерактивни техники при интеграцията на различни медии в съвременна мултимедийна среда.

На основа придобитите знания за различните системи и среди за разработване на мултимедийни приложения, чрез периферни средства за аудио и видео заснимане, конвертиране, прекодиране, редактиране и монтаж и чрез изпол¬зване на специфични от гледна точка на приложното програмиране технологии за обвързване, предоставяне за публично използване, публикуване в интернет среда и др. на готовите мултимедийни приложения се осъществява процес на обучение в изграждането на цялостен мултимедиен продукт чрез специализирана система за видеоредактиране Adobe Premiere, аудио редактиране през Adobe SoundBooth, интегрирана среда за статичен графичен и анимационен дизайн и публикуване Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и Adobe Flash Professional, публикуване в Интернет и допълнителни приложения от групата на свободно разпространимия софтуер за дигитално редактиране на аудио и видео файлове, конвертиране на типовете данни, кодиране и декодиране на видео информация и др.