Дисциплина: Бизнес софтуер

Титуляр
гл. ас. д-р Мария Ташкова
#
Водещ упражнения
гл. ас. д-р Мария Ташкова
#

IV курс, летен семестър, избираема, 3 кредита

Анотация

Учебната програма по "Бизнес софтуер" е предназначена за студентите от специалност "Бизнес информатика" от образователна степен "бакалавър" при СА
"Д. А. Ценов" - Свищов. Предизвикателствата които стоят пред фирмения мениджмънт, определиха и целта на преподаване на тази учебна дисциплината, а именно - изучаване функционалните възможности на съвременния бизнес софтуер, разкриване на неговите възможности за повишаване ефективността на фирмената дейност. Чрез учебната дисциплина се способства за развитие на научното мислене на студентите и изграждане на нужната културата относно внедряване, администриране и ползване на готов софтуерен продукт.

В дисциплината се представя популярен програмен продукт за водене на финансово-счетоводна дейност на фирмата. В началото на лекционния курс акцентът е поставен върху бизнес софтуера за компютърна обработка на счетоводната дейност и принципите и подходите при организиране на компютърната обработка на счетоводната информация. След това се разглеждат въпроси свързани с внедряване на счетоводния софтуер във фирмата и неговото администриране. Лекционният курс продължава с инсталиране на електронен подпис за работа със счетоводен софтуер; разглеждат се електронните разплащания във финансово-счетоводната дейност и електронното банкиране като надстройка на счетоводния софтуер.