Дисциплина: Информационни системи за управление на бизнес процесите

Титуляр
доц. д-р Петя Емилова
#
Водещ упражнения
ас. Асен Божиков
#

IV курс, летен семестър, избираема, 3 кредита

Анотация:

Дисциплината "Информационни системи за управление на бизнес процесите" има за цел да осигури на студентите от специалност "Бизнес информатика" професионална подготовка, свързана с работата със системи за управление на бизнес процесите.

Целта на учебния курс е студентите да придобият теоретични и професионални знания и практически умения за решаване на задачи, свързани с внедряването на информационни системи. Дисциплината ще осигури умения в следните насоки: умения за аналитична преценка на изискванията на клиента; умения за моделиране на процесите, протичащи в дадена организация; умения за адаптиране на конкретна система към специфичните изисквания.

Учебната програма обхваща следните теми:

  • процесен подход в управлението;
  • бизнес процеси, протичащи в организацията;
  • архитектурни модели на системата за управление на бизнес процесите;
  • технологии и стандарти за управление на бизнес процесите;
  • критерии за избор на BPM система и др