Дисциплина: Бизнес информатика

I курс, зимен семестър, 7 кредита

Анотация

Изучаването на дисциплината “Бизнес информатика” ще осигури на бъдещите икономисти квалифицирана подготовка за използването на съвременните информационни и комуникационни технологии и компютърните системи в обработка на икономическата информацията в бизнес организациите.

Усвояването на учебния материал от курса ще подпомогне студентите в тяхната професионална подготовка за решаване на практически задачи по различни икономически дисциплини, които се изучават в бакалавърската и магистърската степени.

Целта на "Бизнес информатика" като учебна дисциплина е да предостави на студентите знания и да формира у тях умения за работа в средата на съвременни компютърни системи и мрежи, автоматизирани информационни и комуникационни технологии, бизнес информационни системи и глобалното информационно пространство.

Получените знания и умения в областта на информатиката ще допринесат за активното включване на обучаваните в модерните образователни и изследователски технологии и практики. Това повишава ефективността на всички учебни дисциплини, както във фундаменталния модул, а така също и в специализиращия блок за всяка специалност.

За постигането на поставената цел съдържанието на учебната дисциплина "Бизнес информатика" е разработено на модулен принцип и обхваща:

  1. организация, архитектура и принцип на действие на компютърна система и в частност на персонален компютър и мобилни устройства;
  2. системен и приложен софтуер, в т.ч.: операционни системи за персонални компютри, сървъри и мобилни устройства; въведение в езиците за програмиране и развойните среди.
  3. приложение на офис пакетите в дейността на бизнес организациите и конкретно използване на: инструменти и технологии за подготовка на текстови документи; електронни таблици за анализ на бизнес информация; делови презентации и системи за управление на бази от данни; автоматизация, интеграция и поддържане на сътрудничество с инструментите на офис пакетите.
  4. компютърни мрежи, Интернет, интранет, екстранет, интернет услуги за подпомагане на бизнес процесите в организациите, облачни услуги.
  5. основни области за приложение на бизнес информатиката в управлението на бизнеса с използване на ERP, CRM, системи за интелигентни бизнес анализи, системи за електронен документооборот, електронен бизнес и електронна търговия;
  6. защита и сигурност на информацията;
  7. тенденции и перспективи на развитие на компютърните системи и мрежи, компютърния софтуер и комуникационните технологии.