Дисциплина: Системи с изкуствен интелект

Титуляр
Доц. д-р Наталия Маринова
#
Водещ упражнения
ас. Ангелин Лалев
#

IV курс, летен семестър, 4 кредита

Анотация:

Изкуственият интелект е сравнително ново научно направление в развитието на информационните и комуникационни технологии. Основните идеи в тази област се формират от средата на XX век, но именно през последните 30-40 години намериха приложение в редица области на човешкия живот – медицинска диагностика, разпознаване на говор, създаване на роботи, търсене в Web, реклама, създаване на разписания и др.

Проблематиката на направлението „Изкуствен интелект“ надхвърля границите на традиционните научни области каквито са Информатиката, Физиката и Математиката. Интересът на изследователите към създаването на машини, имитиращи работата на човешкия мозък, не стихва от десетилетия. Още с първите успешни практически реализации на системи с изкуствен интелект се формира и съответният сегмент за производството на такъв софтуер.

В учебната дисциплина „Системи с изкуствен интелект“ се разглеждат основните теоретични въпроси, свързани със същността на системите с изкуствен интелект и две от техните приложни направления - експертните системи и изкуствените невронни мрежи, които намират най-голяма практическа употреба в областта на икономиката. Специално място е отделено на особеностите, съпътстващи разработката на една експертна система, както и на алгоритмите за обучение на различните видове изкуствени невронни мрежи.