Дисциплина: Web дизайн

Титуляр
доц. д-р Йордан Николаев
#
Титуляр
ас. Емил Цанов
#
Водещ упражнения
ас. Емил Цанов
#

IV курс, зимен семестър, 7 кредита

Анотация:

Дисциплината акцентира върху приложните аспекти на организацията, проектирането, разполагането и програмирането на фронт-енд страната на публичните интернет-ориентирани информационни системи.

Разграничават се три относително автономни сфери на познанието.

В първата част подробно се разглеждат стандартите и спецификите на процесите по планирането, проектирането, разработването и разполагането на сайта като система и връзката между избора на технологии, вида на информационното съдържание, средствата за програмиране и управление, в аспектите им, влияещи върху визията, възможностите за използване, полезността и закономерностите в спазването на техните изисквания. Втората част на дисциплината е посветена на характеризиране на основните информационни елементи, техните специфики за създаване, разполагане, управление и атрактивна визия. Третата част е посветена на основните програмни средства, технологии, функционални библиотеки и др. имащи пряко отношение към изграждането и управлението на статичните и динамичните интерактивни  информационна елементи от гледната точка на приложния програмист.