Дисциплина: Уеб програмиране с JavaScript и PHP

Титуляр
доц. д-р Веселин Попов
#
Титуляр
ас. Емил Цанов
#
Водещ упражнения
ас. Емил Цанов
#

IV курс, зимен семестър, 7 кредита

Анотация

Целта на дисциплината е да въведе студентите в бакалавърска степен по специалността „Бизнес информатика” в основите на корпоративното и професионално УЕБ-ориентирано разработване на динамични приложения, функциониращи в Интернет, Интранет и Екстранет среда. Дисциплината предоставя базови знания за различията в организирането, проектирането и разработването на приложения с публичен, конфиденциален и смесен характер. Предоставя базови знания за интегрирането на езикови средства за програмиране, данни, приложения, услуги и сървъри в хетерогенна, но единна клиент-сървър-ориентирана организация на изграждането на динамични УЕБ приложения.