Дисциплина: Въведение в информационните системи

Титуляр
проф. д-р Виолета Краева
#
Водещ упражнения
ас. д-р Кремена Маринова
#

III курс, летен семестър, 5 кредита

Анотация:

Дисциплината „Въведение в информационните системи” се изучава от студентите третокурсници от специалност „Бизнес информатика”. Тя има за цел да предложи на студентите научно-теоретични и практико-приложни професионални знания в областта на информационните системи в бизнеса.

Нейното съдържание обхваща теоретичните основи на информационните системи – същност, функции, проблеми и предизвикателства. Разглеждат се компонентите и класификацията на информационните системи. Посочени са етапите и подходите при изграждането на информационните системи и управлението на техните ресурси. Специално внимание е отделено на социалните аспекти и сигурността на информационните системи, която е един от основните  проблеми при тяхното използване.

Приложният акцент на дисциплината е насочен към най-популярните информационни системи в различни бизнес сфери като търговия и туризъм, а също и за автоматизация на фирмената дейност и управление на бизнес процесите.

Получените знания и практически умения студентите биха могли да използват при своята професионална реализация в условията на новото информационно общество.