Дисциплина: Системен анализ и проектиране на информационни системи

Титуляр
доц. д-р Петя Емилова
#
Титуляр
доц. д-р Йордан Николаев
#
Водещ упражнения
доц. д-р Петя Емилова
#

III курс, летен семестър, 7 кредита

Анотация:

Ефективното използване на информационните ресурси пряко зависи от професионалните възможности за прилагане на методите и средствата на информатиката, материализирани в автоматизираните бизнес информационни системи (АИС). При тези условия особено остро се усеща нуждата от квалифицирани специалисти-информатици, които могат да се ориентират  в съвременните информационни технологии, способни да  разработват, експлоатират и  модернизират информационни системи в различни области на човешката дейност. Това определя актуалността и мястото, което заема учебната дисциплина "Системен анализ и проектиране", заложена в учебния план на специалността Бизнес информатика” в СА „Д. А. Ценов".

Условно учебният материал е разделена на две части. В първата част се изучават въпросите за проектирането на кодовете, номенклатурите и класификаторите, на съдържанието и формата на входните документи, организацията на екранния диалог и интерактивното взаимодействие на програмните системи с потребителя, съдържанието и формата на носителите на резултатна информация, организацията на технологичния процес и осигуряването на сигурността и защитата на данните. Централно място в тази част заемат въпросите за  организацията и проектирането на БД.

Основно място във втората част заемат проблемите по организацията и методологията на изследването и системния анализ на обектите, в които се внедрява автоматизирана обработка на информацията. Изучават се принципите и организацията на анализа и проектирането, технологичните методи и средствата, методическите основи и техниките за тяхното осъществяване, документацията, организацията на внедряването и някои въпроси за обучението  на персонала  и поддържане на квалификационното равнище на проектните екипи.

Курсът има връзки със всички специални учебни дисциплини като програмиране и пакети приложни програми, автоматизация на офиса, АОИИ, програмно осигуряване на ЛИМ, и др.

Целта на курса е да даде на студентите комплексни знания по теоретичните и практическите основи на проектирането, внедряването  и използването на АИС като се отчита както традиционния опит, така и последните достижения в световната практика. В резултат на изучаването на курса студентите трябва да овладеят знанията, уменията и навиците за системен подход при проектирането на АИС, методиките за тяхната  реализация с отчитане на спецификата на системата, навиците за избор и експлоатация на различни инструментални средства, разработката на комплекта проектна документация, методиките за оценка на качествата на функциониращата АИС, окончателно да се затвърдят и обобщят знанията, получени в предходните учебни дисциплини.

Основните задачи на курса са:

  • да даде на студените като бъдещи специалисти в областта на информационните системи задълбочени професионални знания за методологията, методите и средствата за проектиране, усъвършенстване и експлоатация на АИС;
  • да създаде в студентите практически навици за проектиране, модернизация и експлоатация на АИС на основата на използваните съвременни информационни технологии.

Курсът по "Системен анализ и проектиране" ще се развива и усъвършенства заедно с развитието на компютърната техника и усъвършенстването на методологията на системния анализ и проектирането на автоматизираната обработка на информацията.

По дисциплината се предвижда разработване и защита на курсов проект по избрана и съгласувана тема с титуляря на дисциплината.