Дисциплина: Информационна инфраструктура

Титуляр
доц. д-р Петя Емилова
#
Водещ упражнения
ас. д-р Кремена Маринова
#

III курс, зимен семестър, 6 кредита

Анотация:

Дисциплината "Информационна инфраструктура" има за цел студентите от специалност "Бизнес информатика" да навлязат задълбочено в теоретичните и практически аспекти на мениджмънта на информационна инфраструктура на съвременните организации и да осигури основа за тяхната професионална подготовка в това направление.
Учебният курс е съобразен с факта, че студентите, завършващи специалност „Бизнес информатика“ в С А „Д. А. Ценов“ са бъдещи:

  • инфраструктурни архитекти и проектанти,
  • софтуерни архитекти,
  • системни мениджъри и
  • ИТ мениджъри.

Настоящият учебен курс представя ИТ-инфраструктурата от архитектурна гледна точка и в тази връзка предметът на учебния курс може да бъде дефиниран като – архитектура на ИТ инфраструктурата, а основната задача - да запознае студентите с начините на функциониране на инфраструктурните елементи на архитектурно ниво.

В обхвата на курса са включени по-широк кръг от въпроси с методологичен и практически характер. Обръща се внимание на понятийния апарат, еволюцията в развитието и сложността на съвременната среда за обработка на информацията. Предмет на по-задълбочено разглеждане са:

  • Същност, модел и тенденции в развитието на ИТ инфраструктурата;
  • Не-функционални атрибути (достъпност, производителност и защита) на ИТ инфраструктурата;
  • Архитектурни градивни блокове на ИТ инфраструктурата