Дисциплина: Обектно-ориентирано програмиране

Титуляр
доц. д-р Богомил Трайков
#
Водещ упражнения
ас. Асен Божиков
#

III курс, зимен семестър, 7 кредита

Анотация:

Целта на дисциплината е да се дадат на обучаемите задълбочени знания и основни практически умения в областта на обектно-ориентираното програмиране във Windows, Internet и World-Wide-Web с Visual Studio и DOT NET платформата на Microsoft corp.

За постигането на тази цел в учебната дисциплина се разглеждат няколко групи въпроси:

  • основите на обектно-ориентираното програмиране – обща характеристика, концепции, обекти, класове, наследяване и полиморфизъм;
  • идеологията на Microsoft за работа с бази от данни в локален режим, както и достъп и работа с бази от данни в Internet среда;
  • особености на разработването на обектно-ориентирани Windows приложения;