Дисциплина: Компютърни мрежи

Титуляр
проф д-р ик.н. Румен Върбанов
#
Титуляр
проф д-р Красимир Шишманов
#
Водещ упражнения
ас. Ангелин Лалев
#

III курс, зимен семестър, 7 кредита

Анотация:

Дисциплината ФММ-КБИ-Б-322 - “Компютърни мрежи” е изчерпателно въведение в материята на компютърните мрежи. В него се интегрират хардуерни и софтуерни теми и се представят най-различни популярни решения на отделни производители. Дисциплината обхваща съществени основополагащи теми, като история на мрежите, теория на мрежите и клиент/сървър операционни системи, работещи на свързани в мрежа компютри. Дадена е информация, разясняваща мрежовата терминология, описани са установените стандарти, както и реализациите на LAN и WAN мрежи. Обърнато е специално внимание на изучаването на мрежовите протоколи и начина им на работа в различните слоеве на мрежовия модел. Обърнато е внимание и на съвместната работа между различните типове мрежи, работещи с множество протоколи, платформи и операционни системи. Изследват се и няколко специални области от света на мрежите, включващи сигурността, отдалечения достъп, виртуалните частни мрежи (VPN), мониторингът и отстраняването на проблеми.

Освен запознаване с мрежовите технологии на теоретично ниво, дисциплината има за цел и да подпомогне студентите при развиването на основни знания и умения, свързани с практическа работа в мрежова среда, като например конфигурирането на мрежовите компоненти на основните сървърни операционни системи (Linux, Windows Server) и конфигурирането на специализиран хардуер (Cisco маршрутизатори).