Дисциплина: Информационно общество

Титуляр
проф. д-р Виолета Краева
#
Водещ упражнения
ас. д-р Кремена Маринова
#

II курс, летен семестър, избираема, 5 кредита

Анотация:

Учебното съдържание на дисциплината е съобразено с предизвикателствата и тенденциите в развитието на информационното общество в Република България. Основните въпроси са свързани с характеристиката на информационното общество, информационния ресурс като продукт на интелектуалния труд, информатизацията на управлението, информационния пазар, информационната култура, електронното управление и електронния бизнес.

Знанията от дисциплината до голяма степен формират информационната култура на специалистите по бизнес информатика и са предпоставка за тяхната успешна реализация в условията на интернет икономиката.