Дисциплина: Бази данни

Титуляр
доц. д-р Богомил Трайков
#
Водещ упражнения
доц. д-р Богомил Трайков
#

II курс, летен семестър, 7 кредита

Анотация:

Целта на курса е да се запознаят студентите от специалност “Бизнес информатика” с теоретичните основи на базите от данни и практическото приложение на съвременни системи за тяхното управление.
За постигането на тази цел в дисциплината се разглеждат няколко групи въпроси, свързани с:

  1. общата характеристика, структурата и архитектурата на базите от данни;
  2. езиковите средства на системите за управление на бази от данни, както и със същността и мястото на системите за управление на бази от данни в системите за компютъризирана обработка на информацията;
  3. общата характеристика и особеностите при използването на една система за управление на бази от данни;
  4. изучаване на непроцедурен релационен език за работа с нормализирани данни – SQL.
  5. изучаване особеностите на NoSQL системите за управление на бази от данни.