Дисциплина: Основи на програмирането

Титуляр
доц. д-р Веселин Попов
#
Титуляр
ас. Юрий Кузнецов
#
Водещ упражнения
ас. Юрий Кузнецов
#

II курс, зимен семестър, 6 кредити

Анотация:

Учебната дисциплина „Основи на програмирането” има за цел да изгради теоретична основа на обучението на студентите по  дисциплините от областта на програмирането.

Учебният материал е обособен в три модула:

Първият модул запознава студентите с основите на алгоритмизацията и езиците за програмиране. Разгледани са видовете алгоритми и начините за тяхното описание. Дефинират се различните типове и поколения езици за програмиране и техните особености. Разгледан е процесът по транслиране на програмния код. Дискутират се особеностите на езиците, които използват междинна платформа.

Вторият модул се базира на съвременен език за програмиране от високо ниво за илюстриране на принципите на програмиране. Разглеждат се типовете данни и начинът за съхраняването им  в паметта. Описва се процесът по декларация на променливи, константи и масиви. Разискват се основните групи оператори, създаването на изрази и приоритетът на операциите. Изучават се основните структурни единици на програмния код като: конструкции за условно разклонение на действията, конструкции за циклично повторение на действия и управление на изключения.

В третия модул чрез използването на съвременна интегрирана среда за разработка се илюстрират възможностите за създаване на потребителски интерфейс и отстраняване на грешки. Разглеждат се разработването на потребителски интерфейс за десктоп приложения. Дискутират се особеностите на конзолните приложения. Изучават се основите елементи за изграждане на графичен потребителски интерфейс като: компоненти за въвеждане на текст, числа, дата и час, списъчни компоненти, компоненти за избор.

Учебното съдържание позволява използването на различни езици за програмиране, но с цел приемственост между изучаваните дисциплини е избран езикът Visual C#. Като интегрирана работна среда за разработка се използва Microsoft Visual Studio.