Дисциплина: Операционни системи

Титуляр
Проф. д.ик.н. Румен Върбанов
#
Титуляр
гл. ас. д-р Мария Ташкова
#
Водещ упражнения
ас. Ангелин Лалев
#

II курс, зимен семестър, 7 кредита

Анотация:

Дисциплината “Операционни системи” е фундаментална в подготовката на студентите от специалност “Бизнес информатика”. Нейното съдържание е насочено към системния софтуер и неговата най-важна част - основите на операционните системи. Разгледани са мястото и ролята на ОС в системния софтуер, основните функции на ОС и тяхната реализация в съвременните операционни системи. Основно внимание е отделено на най-популярните в момента фамилии операционни системи за бизнес компютри - Windows, Linux и Unix /Представени от техните най-актуални представители Windows 10, Windows Server 2012 R2, Ubuntu Linux 16.04 LTS и FreeBSD 10.3/ . Специално внимание е отделено на мобилните операционни системи – Android, Apple iOS и Windows Phone.

Целта на дисциплината е не само да запознае студентите със системния софтуер и операционните системи, но и да им помогне да придобият конкретни практически умения за ползване тези системи. Тези умения, наред с много други, обхванати от курса, включват използването на скриптовите езици на обвивките на операционните системи (PowerShell, Bash), боравене с инструментите за конфигурация на мрежовите услуги от командния ред (ipconfig, ifconfig, netstat, ip, net, dhclient и т.н.), боравене с инструментите от командния ред за манипулация на файлове (chmod, chown, ls, mv, cp, rm, chdir, rmdir, mkdir и т.н.), средствата за манипулация на текствови журнални файлове (cat, less, head, tail, iconv, cut, tac, diff и т.н.), както и средствата за осигуряване на сигурна връзка и боравене с електронни подписи (openssl, openssh).