Задочен докторант Александър Петров, с научен ръководител проф. д-р Красимир Шишманов успешно защити докторска дисертация на тема "Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на услуги". Александър Петров работи като Началник отдел "Информационни системи" в Териториална дирекция на Национална агенция за  приходите, гр. Пловдив.

Честито на д-р Александър Петров и научния му ръководител проф. д-р Красимир Шишманов!