Онлайн лекция на тема „Бизнес интелигентност за вземане на решения” се проведе в Стопанска академия, организирана от катедра „Бизнес информатика”. Лектор във видео конферентната връзка беше Десислава Иванова – старши консултант „Бизнес интелигентност”, експерт „Бизнес интелигентни решения на Microsoft” в Адастра България, част от Адастра Груп.   
Лекцията откри доц. д-р Веселин Попов – ръководител на катедра „Бизнес информатика”, който представи темата и участниците. В своето приветствие той подчерта значимостта на избраната тематиката, като отбеляза, че тя е предизвикала интерес от страна на студенти от специалност „Бизнес информатика”, Магистърска програма „Информационни системи и технологии в бизнеса”, от други специалности в Стопанска академия, както и от преподаватели от катедрата-домакин.  

Лекторът представи Адастра груп – компания, създадена в Канада и лидер в областта на информационния мениджмънт, като подчерта, че тя разполага с офиси в редица държави, а от 2008 г. стъпва и на българския пазар. Към момента в компанията работят над 2000 служители, 240 от които в България. Лекцията бе разделена на две условни части: теоретична и с практическа насоченост.
В първата част студентите се запознаха със същността на понятието бизнес интелигентност (BI) и научиха каква е ролята на решенията от този тип. Десислава Иванова посочи основните стъпки, които се следват при използването на BI и разгледа работните позиции, ангажирани в изграждането на BI система. В края на теоретичното изложение беше мотивиран изборът на BI системите на Microsoft като водещи решения в областта.

Практическата част се проведе под формата на демонстрация на 3 решения на Microsoft: SQL Server Reporting Services, Power BI, Ad-hoc (Excel). За целта бяха използвани данни на фиктивна компания и с помощта на приложенията бяха създадени рипорти, отразяващи интернет продажбите на фирмата и представянето на всеки един от нейните търговци. Пред студентите бяха изтъкнати положителните и отрицателните страни на всяко от решенията, но лекторът подчерта, че Microsoft не предлага само едно от тях на своите клиенти, а съвкупност от трите в зависимост от техните нужди.
В края на онлайн лекцията думата беше предоставена на студентите за въпроси, в резултат на което се задълбочи дискусията за бизнес интелигентността при вземане на решения.