В изпълнение на своята стратегия за развитие на обучение, съобразено с текущите потребности на икономиката и за активно, многостранно и взаимноизгодно взаимодействие с бизнеса Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов сключи на 30 май 2017 г. Споразумение за взаимодействие и сътрудничество с „Прайм Холдинг“ АД (www.primeholding.com).

Като бързо развиваща се компания в областта на информационните технологии „Прайм Холдинг“ има около 250 софтуерни разработчици и към момента е реализирала повече от 500 успешни проекта в Европа, Азия и САЩ. В България софтуерната компания управлява офиси в шест града, единият, от които беше специално позициониран на територията на Стопанска академия в Свищов.
Основните задачи, набелязани в подписаното споразумение за сътрудничеството са мероприятия по осигуряване на адекватно на съвременните потребности на бизнеса обучение, съвместно съставяне на учебни планове, разработване на учебни материали, практическо обучение на студенти от специалност „Бизнес информатика“ с най-модерния приложен инструментариум в реална работна среда, участие на студенти в стажантски програми и др. 
Сътрудничеството стартира с две дейности. Първата дейност, която на практика започна още в началото на м. май е стажантска програма за студенти от IV курс на специалност „Бизнес информатика“. Бъдещите икономисти-информатици бяха посрещнати от регионалния мениджър за Северна България - Илиян Атанасов, който ги запозна с идеите, целите и задачите на холдинга, с някои от успешно реализираните от тях проектите, както и със специалистите, които ще ги обучават. 

Под надзора на своите ментори студентите ще бъдат включени в работата по реални проекти. Ще се обучават, ще бъдат стимулирани да прилагат на практика наученото в академичните зали, да развиват своя потенциал и креативност. В зависимост от техните качества и показани резултати ще им бъде осигурена възможност и за бъдеща професионална реализация в рамките на холдинга.
Втората дейност, планирана да стартира през м. септември тази година е участие на специалисти от „Прайм Холдинг“ в практическото обучение на студенти от II, III и IV курс на специалност „Бизнес информатика“. Предвидено е специалисти на холдинга да водят между 30 и 50% от семинарните занятия по учебните дисциплини „Бази от данни“, „Обектно ориентирано програмиране“, „Приложно програмиране“ и „Програмиране в среда на уеб”. Това ще позволи работата на студентите по практически задачи и проекти да бъде водена от  доказали се в ИТ разработките специалисти.