С поредица прояви катедра „Бизнес информатика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отбеляза 50 години от основаването си. Част от проявите бе юбилейна научна конференция на тема „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020”. Тържественото честване на половинвековния юбилей на катедрата уважиха научни работници и академични преподаватели от сродни висши училища и катедри от Русия, Молдова и България, докторанти, студенти, участници в конференцията, представители на бизнеса. Специални гости на честването бяха дългогодишните преподаватели в катедрата-юбиляр проф. дин Румен Върбанов, доц. д-р Агоп Саркисян, доц. д-р Богомил Трайков, доц. д-р Йордан Николаев, доц. д-р Любен Краев.

По думите на водещия на церемонията проф. д-р Красимир Шишманов, това са „хора, които отдадоха младостта си и свързаха жизнения си път, цялата си творческа сила и енергия за развитието на катедра „Бизнес информатика”, и пазят в сърцето си свиден спомен от живота си в катедрата и в Академията”.

„Стопанска академия трябва да е благодарна на катедра „Бизнес информатика” за всичко, което е направила през изминалите 50 години”. Това заяви в приветствието си към членовете на катедрата и гостите на тържественото честване ректорът доц. д-р Иван Марчевски. По думите му, няма друга катедра, която да има толкова сериозен принос за научното и административното развитие на Академия. Очакванията от катедрата ректорът свърза с темата на юбилейната научна конференция – предизвикателствата пред информационните технологии, и пожела в рамките на двудневния форум да бъдат откроени поне част от многото предизвикателства, които ще има не само в периода до 2020 г., но и в по-дългосрочен аспект.

 

„Вие сте хората, които ще дефинират проблемите и ще дадат голяма част от решенията, по които след това ще се работи”, каза още доц. Марчевски. Той изрази удовлетвореност, че редом с именитите професори и доценти, участващи в международната конференция, са и свищовски докторанти и студенти. Това по думите му е знак, че науката, свързана с информационните технологии, ще се развива и в бъдеще, защото има хора, които са посветили своя живот и своята кариера на това интересно научно поприще. Поздравления към катедрата-юбиляр поднесоха и гостите на тържественото честване.

Доклад за историята и развитието на катедра „Бизнес информатика” изнесе доц. д-р Веселин Попов – ръководител катедра. Той сподели, че първите стъпки, довели до създаване на катедрата са направени през 1959 г., когато във Висшия финансово-стопански институт „Д. А. Ценов” (както тогава се именувала Стопанска академия) е разработен учебен план за специалност „Счетоводна отчетност”, в който е била предвидена нова дисциплина „Механизация на счетоводната отчетност”. През учебната 1963/64 г. е разкрит профил „Механизация на управленческия труд”. За професионалното развитие на новия профил било необходимо създаването на специализирана катедра, преподавателите в която да организират изцяло обучението по новия учебен план, както и да развиват и по-нататък това научно и практическо направление. Катедрата е била разкрита със заповед на МНП от 3 август 1966 г., под името „Механизация и автоматизация на управленческия труд” с ръководител проф. Величко Нанков. През годините името на катедрата и водената от нея специалност са били преименувани във връзка с последвалото развитие на идеите за приложението на изчислителната техника в икономиката и в социалната област. По решение № 4 на Академичния съвет на СА „Д. А. Ценов” от 6 март 2006 г. катедрата е преименувана в „Бизнес информатика”, както е и едноименната специалност днес.

Доц. Попов подчерта, че в резултат на далновидната си политика през годините, ръководителите на катедрата са допринасяли много както за умелото ръководене на учебния процес, така и за развитието на кадрите и тяхната квалификация, а също и за научните изяви на отделните членове. Нейната политика е към обновяване и подмладяване на катедрения състав, с което да се осигури приемственост и ритмичност на учебния процес, което е предпоставка за провеждане на качествено обучение. „Преподавателите от катедра „Бизнес информатика” се стремят да предоставят най-новите знания на студенти и докторанти използвайки иновативни подходи и инструменти при обучението на студенти”, заяви ръководителят на катедрата. Преподавателите перманентно актуализират учебните планове и съдържанието на учебните дисциплини, за да осигурят на студентите знания и умения, адекватни на динамично променящите се изисквания на бизнеса. Обучението по специалните дисциплини, както и по изучаваната от всички специалности дисциплина „Бизнес информатика” се провежда в модерни компютърни зали. В процеса на обучение се използват софтуерни продукти на водещи световни компании и български фирми.

„С чувство на гордост можем да отбележим, че студентите, завършили специалност „Бизнес информатика” в Стопанска академия намират успешна професионална реализация в различни сфери на обществения живот като у нас, така и в чужбина. Завършили наши студенти са утвърдени специалисти в поделения на HP, ДиУеър,  Microsoft и др. софтуерни и комуникационни фирми, в различни банкови и застрахователни институции. В момента наши възпитаници работят в Англия, САЩ и др. страни”, сподели още доц. д-р Веселин Попов.

Основните научноизследователски интереси на членовете на катедра „Бизнес информатика” са в области като: бизнес информационни системи; електронен и мобилен бизнес; облачни изчисления; интернет технологии; бизнес интелигентни информационни системи; системи за управление на съдържанието; информационна сигурност; приложение на ИТ в различни отрасли на икономиката; електронно обучение и др. Тези интереси намират отражение в значителна публикационна дейност, като за последните пет години преподавателите от катедрата имат участие в близо 160 научни публикации и 25 учебници и учебни пособия. Признание за авторитета на преподавателите от катедра „Бизнес информатика” е тяхното участие в редакционни съвети на специализирани научни издания. Преподаватели и студенти от катедрата реализират изследователски проекти по научни и практически проблеми, финансирани от Института за научни изследвания (ИНИ) при Стопанска академия и от други национални структури.

Като ръководител на катедрата-юбиляр, доц. Попов благодари на всички бивши и настоящи преподаватели от катедрата за тяхната всеотдайна работа за развитието на катедрата, на специалността и на магистърската програма, за постоянния им стремеж към високо качество и иновативност при обучението и икономическите изследвания. Той благодари още на ръководството на Стопанска академия за подкрепата и на ректора за високата му оценка към катедрата.

По решение на катедрения съвет, в рамките на тържественото честване на 50-годишнината бяха връчени специални отличия. За значителен принос в развитието на катедра „Бизнес информатика” и на едноименната специалност, с почетния знак на Стопанска академия бяха удостоени преподавателите доц. д-р Агоп Саркисян; доц. д-р Йордан Николаев; доц. д-р Любен Краев. За ползотворно сътрудничество и принос в развитието на специалност „Бизнес информатика” почетния знак на Стопанска академия бе присъден на Дамян Иванов от ДиУеър ЕООД. 

След тържественото честване и официалното откриване на юбилейната научна конференция беше представен пленарен доклад на тема „За въздействието на информатиката върху един съществен фактор в икономиката и обществото” от проф. д-р Аврам Ескенази от Институт по математика и информатика на БАН. В своя доклад проф. Ескенази очерта тенденцията за поляризацията на пазара на труда в резултат от бурното развитие на информационните технологии, а напоследък и на изкуствения интелект. Конференцията продължи с представяне на софтуерни решения за бизнеса на български фирми. ДиУеър и „И Ар Пи България” представиха свои иновативни софтуерни продукти утвърдени в практиката. 

Работата на конференцията бе организирана в три секции, в които участниците изнесоха доклади. В първа секция разработките бяха в тематичното направление „Бизнес информационни системи”, втора секция бе в направленията „Електронен бизнес” и „Изчисления в облака”, а трета секция – „Мобилни и интернет технологии” и „Управление на съдържанието и Big Data”. Общият брой доклади е 71, разработени от 12 професори, 18 доценти, 25 главни асистенти и асистенти, 21 докторанти и 2 студенти. Сред авторите на доклади освен от България има преподаватели от университети в Русия, Полша, Молдова и Украйна.

В събитията, съпътстващи честването на 50-годишния юбилей бе и проведената от специалисти от фирма ДиУеър лекция пред студенти от специалност „Бизнес информатика”. Екипът на фирмата запозна присъстващите студенти с възможностите за проектиране и създаване на бизнес приложения със системата dOS (dWare Operating System).

Повече снимки вижте в галерията ...