По инициатива на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) беше сключено двустранно споразумение между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ). Основна цел на това споразумение е да бъдат създадени условия и реално да бъдат обучавани компетентни млади хора в областта на информационните и комуникационните технологии.

Ползата за Академията е обучението на студентите в специалност „Бизнес информатика“ – ОКС „Бакалавър“ и магистърска програма „Информационни технологии в бизнеса“, както и научно изследователската дейност на преподавателите от катедрата да се доближат максимално до нуждите на бизнеса, а също така и подобряване на условията за провеждане на обучението и повишаване на квалификацията на преподавателите.

Най-важните дейности, в които ще си сътрудничат Академията и БАИТ са:

  • осигуряване и провеждане на студентска практика и разработка на дипломни работи във фирмите – членове на БАИТ;
  • участие в национални проекти и програми;
  • участие на специалисти от фирмите – членове на БАИТ като лектори в редовни курсове и курсове за квалификация, провеждани от Академията и др.

Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) е създадена през 1995 г. и към момента в нея пряко членуват 99 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др.