Катедра „Бизнес информатика“ проведе открита лекция на тема Интернет на нещата пред ученици от Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“. Мероприятието се състоя в ауд. 401 на Стопанска академия, в която се обучават студентите от специалност „Бизнес информатика“.


В началото доц. Веселин Попов - ръководител на катедра „Бизнес информатика“, обясни, че това е поредната инициатива, която катедра „Бизнес информатика“ организира за ученици. Той посочи, че в момента 13 ученици от ДТГ „Димитър Хадживасилев“ се обучават в безплатния курс по „Програмиране на уеб приложения с PHP”, воден от ас. Ангелин Лалев.  

По време на лекцията водещият - ас. Асен Божиков представи цялостната концепция, известна под наименованието Интернет на нещата (Internet of Things (IoT)) – от възникване на идеята, през началните трудности до широкото разпространение на т.нар. „умни“ устройства в наши дни, новите предизвикателства, появяващи се в резултат на тяхното използване. Нееднократно беше споменато, че Интернет на нещата ще промени начина на живот и работа в резултат на навлизането на все повече физически устройства, които "виждат, чуват и чувстват".


Значителна част от презентацията на лектора беше посветена на приложението на Интернет на нещата като тук бяха споменати (пре)носимите устройства (Wearables), умните домове (Smart homes), умните градове (Smart cities) и индустриалният интернет на нещата (Industry 4.0). Лекторът беше донесъл няколко (пре)носими устройства, които да покаже на учениците и дори направи кратка демонстрация като свърза едно от тях с мобилно приложение на телефона си, за да покаже на практика действието на концепцията.  


Сериозно внимание беше обърнато и на рисковете, които крие в себе си навлизането на Интернет на нещата. Голям брой проучвания показват, че нивото на сигурност на тези устройства не е най-доброто, тъй като производителите все още не обръщат необходимото внимание на сигурността. Проблеми като липса на криптирани канали за комуникация, пароли по подразбиране, задаване на недостатъчно силни пароли или лошо управление на сесии са често срещано явление. Конфиденциалността на данните, които тези устройства събират и предават също е под въпрос. Съвместимостта между отделните устройства също е трудно постижима, защото липсва единен утвърден стандарт за комуникация между тях.

В края на лекцията бяха представени прогнозите за бъдещото приложение на Интернет на нещата на някои от водещите изследователски агенции и институти. За България предвижданията са, че се очаква нарастване на „умните“ устройства за управлението на обществения транспорт, интелигентните сгради, обществената сигурност и електронното здравеопазване.

След презентацията всеки от учениците имаше възможност да провери степента на усвояване на новите знания по темата посредством електронен тест. Всички от присъстващите се справиха успешно с поставената от лектора задача.

В края на лекцията, доц. Веселин Попов представи катедра „Бизнес информатика“ и специалността, в която тя обучава студенти.

Откритата лекция на тема Интернет на нещата с лектор ас. Асен Божиков е сред поредицата събития, които преподавателите от катедра „Бизнес информатика“ посвещават на 50-годишния юбилей от основаването на катедрата.

Вижте повече снимки от лекцията в галерията ...