На 14 и 15 март 2016 г. специалисти от водеща софтуерна компания проведоха двудневно практическо обучение за създаване на  уеб приложения на студенти от IV курс, специалност „Бизнес информатика“. Екипът на фирма „ДиУеър“, гр. София, включващ управителят на фирмата Дамян Иванов и консултантите Диана Димитрова, Сияна Николова и Ваня Иванова запознаха студентите с възможностите за създаване на уеб приложения със средата за разработка dWareOS. На обучението присъстваха и преподаватели от катедра „Бизнес информатика“.

Курсът започна със запознаване на студентите с основните етапи, през които се преминава, за да се изгради една информационна система. Бяха очертани дейностите свързани с хардуера, софтуера, хората, документацията. Лекторите обърнаха внимание на необходимите познания, които трябва да имат студентите за успешното изпълнение на тези дейности. Заедно с това бяха разгледани проблемите при проектирането и разработването на една информационна система. След представяне на теоретичните постановки, на студентите бяха демонстрирани реално работещи приложения, създадени с dWareOS.

В края на първия ден, обучението премина към разработването на пример на приложение от тип анкетна карта, който да демонстрира на студентите как се работи с dWareOS. През втория ден от обучението, лекторите заедно с участието на студентите, постепенно разширяваха функционалността  на  създаденото приложение, като по този начин умело демонстрираха идеята за събитиен подход при изграждането на приложения, заложена в dWareOS. В края на курса създаденото примерно приложение беше използвано от студентите, за да дадат оценка за проведеното обучение.

Катедра „Бизнес информатика” и фирма „ДиУеър” сключиха Меморандум за партньорство през 2014 г. при изпълнение на дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”. Сътрудничеството между тях се изразява в разнообразни форми, най-важните от които са предоставяне на софтуерни продукти, разработени от фирмата за използване в учебния процес, провеждане на практическо обучение на студенти, привличане на възпитаници на специалност „Бизнес информатика“ на работа в „ДиУеър“.

Към галерията ...