Тридневен курс на обучение, свързан със създаване на уеб-базирани приложения чрез средата за разработка на софтуер dWare OS, проведоха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” специалисти от водеща софтуерна фирма. Практическото обучение за студенти от 4 курс, специалност „Бизнес информатика” проведе екип на фирма „Диуеър” гр. София, който представи своя оригинална и иновативна разработка. Управителят на фирмата Дамян Иванов и консултантите Диана Димитрова и Сияна Николова, запознаха студентите - информатици с методите и техниките за проектиране, разработване и внедряване на приложения, разработени с dWare OS. На обучението присъстваха също преподаватели и докторанти. 

През първия ден на практическото обучение студентите бяха запознати с основни проблеми на процеса по проектиране и разработване на софтуер и възможностите за тяхното решаване. Дискутирани бяха методологиите за проектиране и разработване на софтуер Waterfall и Agile, като в илюстрация на изложеното екипът от фирмата представи и обсъди със студентите множество реални казуси от дългогодишната си практика. През следващите дни гост-лекторите представиха уникалните решения, залегнали в dWare OS, които позволяват изключително бързото прототипизиране, разработване и внедряване на уеб базирани софтуерни решения, след което студентите имаха възможност да разработят собствено цялостно приложение с новата среда за разработка.

Катедра „Бизнес информатика” и фирма „Диуеър” сключиха Меморандум за партньорство през 2014 г. при изпълнение на дейности по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”. Сътрудничеството между тях се изразява в разнообразни форми, най-важните от които са провеждане на майсторски класове пред студентите от специалност „Бизнес информатика” и предоставяне на софтуерни продукти, разработени от фирмата за използване в обучението на визпитаниците на Свищовската академия.