„ERP система за ефективно планиране и контрол на ресурсите на компанията EnterpriseOne – особености на внедряването” бе темата на проведения в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” майсторски клас, организиран за студенти от III и IV курс на специалност „Бизнес информатика”. Гост-лектори бяха д-р Наталия Футекова, управляващ съдружник във фирма „И Ар Пи България” ООД - София и Димитър Димитров, специалист продажби ERP решения във фирмата. Освен студенти, във форума участваха докторанти и преподаватели от катедра „Бизнес информатика”.

Срещата откри ръководителят на катедрата  доц. д-р Веселин Попов, който представи гостите и изрази благодарност за тяхната готовност да споделят пред студентите практически опит. Доц. Попов поясни, че фирмата  е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит е в разработването, внедряването и поддръжката на системи за управление на бизнеса и е създател на една от първите български ERP системи.
В своята презентация д-р Наталия Футекова запозна студентите с историята на създаването на ERP системата EnterpriseOne, модулите, които включва, както и развитието й през годините. Акцентът бе поставен върху методологията на внедряване на системата. Подробно бяха обяснени петте основни етапа, през които преминава внедряването на EnterpriseOne – подготовка, анализ, внедряване, старт и подобрения, като на студентите бяха посочени дейностите, характерни за всеки от етапите. Беше разяснен и моделът на внедряване, на основата на който работи фирмата – с партньорски внедрителски фирми, като беше изтъкнато, че компанията има най-голямата партньорска мрежа в бранша. Д-р Футекова представи и част от обществената дейност на фирмата, а именно сътрудничеството с образователни и научни институции в България, стажантските програми на фирмата, социалните дейности в подкрепа на благотворителни каузи, в които се включва компанията.

Във втората част на майсторския клас, презентация изнесе Димитър Димитров, който запозна студентите със спецификите на продажбата и внедряването на ERP системи в българските предприятия. Бяха посочени основните проблеми при избора на ERP решение, трудностите при внедряването на чуждестранни системи в България, както и добрите практики в тази насока. В края на срещата бе дадена възможност на преподавателите и студентите да задават въпроси към лекторите.
След завършване на майсторския клас, беше сключен Меморандум за партньорство и сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов”, представена от катедра „Бизнес информатика” и фирма „И Ар Пи България”.
Майсторският клас на тема „ERP система за ефективно планиране и контрол на ресурсите на компанията EnterpriseOne – особености на внедряването” се реализира в изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”.