„Съвременни технологии за съхраняване на данни в корпоративна среда” това беше темата на проведения в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” майсторски клас, организиран за четвъртокурсниците на специалност „Бизнес информатика” на 16.04.2014 г. Майсторският клас беше воден от Юлий Минчев, бивш възпитаник на специалност „Бизнес информатика“. Освен студенти, във форума участваха докторанти и преподаватели от катедра „Бизнес информатика”. 

Срещата откри ръководителят на катедрата  доц. д-р Веселин Попов, който представи госта – специалист от практиката Юлий Минчев и изрази благодарност за неговата готовност да сподели пред студентите своя практически опит. Доц. Попов коментира значението на избраната тема, представяйки актуална информация за големите обеми от данни, които ежегодно се публикуват в Интернет.
В своята презентация Юлий Минчев започна с мрежите за съхранение на данни, запознавайки студентите с използваните мрежови протоколи за блоков и файлов достъп и протоколите за пренос.

Втората част на проведения майсторски клас беше посветена на архитектурата за свързване на отдалечени устройства за съхраняване на данни към сървърите. Специалистът обясни по-подробно компонентите за изграждана на тази архитектура.
В третата част на своята презентация, Юлий Минчев запозна студентите със системите за съхранение на данни, говорейки по-подробно за дисковите масиви и лентовите библиотека.
В заключение гостът представи насоките за развитие на технологиите за съхраняване на данни в корпоративна среда
В края на срещата бе дадена възможност на преподавателите и студентите да задават въпроси към лектора.

Майсторският клас на тема "Съвременни технологии за съхраняване на данни в корпоративна среда" се реализира в изпълнение на ангажиментите по дейност 3 на проект BG051PO001-3.1.07-0019 "Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА "Д. А. Ценов" – Свищов".