В Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на 16.04.2014 г. се проведе семинарно занятие  на тема „Възможности на езиците C++ и C# за разработване на интерактивни графични приложения”. В него участваха студенти от III курс на специалност „Бизнес информатика” по дисциплината  „Приложно програмиране“. Освен студенти, на събитието присъстваха и преподаватели от едноименната катедра. Гост-лектор беше Йордан Гюрчев, главен софтуерен инженер в Hardlight - Великобритания, поделение на Sega Europe, специализирана в разработването на компютърни игри. Йордан Гюрчев е бивш възпитаник на специалност „Бизнес информатика“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

В началото лекторът представи накратко компанията, в която работи – Sega Europe, както и своя професионален опит. След това той обясни, че мобилните устройства променят пазара на компютърните приложения, в това число и на компютърните игри и компаниите, разработващи такива приложения се ориентират към създаване на продукти за мобилни устройства.

В основната част на своето изложение, лекторът направи сравнение на езиците за програмиране C++ и C#. Той накратко обясни обектно-ориентираната идеология на двата езика за програмиране. След това посочи предпоставките за преминаване към C# за писане на компютърни игри; обясни на студентите за производителността на C# при създаване на софтуерни продукти; изтъкна проблемите, които възникват, когато се пишат софтуерни приложения с езици за програмиране от високо ниво. Специалистът от практиката запозна студентите с особеностите на мобилните устройства при изпълнението на компютърни игри. Представи и демонстрира платформата за разработване на компютърни игри – Unity.
Йордан Гюрчев демонстрира на студентите някои от проектите на компютърни игри, в разработването, на които той е участвал.

В края на семинарното занятие, беше предоставена възможност на студентите да зададат въпроси на лектора.
Семинарното занятие на тема „Възможности на езиците C++ и C# за разработване интерактивни графични приложения ” се реализира в изпълнение на ангажиментите по проект BG051PO001-3.1.07-0019 „Нови знания и умения за успешна професионална реализация  на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов”.