Международна научна конференция на тема "Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието", която се проведе в Свищов. Двудневният форум бе посветен на 45 години от създаването на катедра "Бизнес информатика". 
Юбилейната конференция бе организирана в следните 4 тематични направления: "Съвременните информационни технологии – фактор за икономически растеж"; "Нови информационни технологии във висшето образование"; "Икономика на знанието, web 2.0 и облачен компютинг в информационната среда на компанията"; "Икономически, организационни и управленски аспекти на новите информационни технологии". Представените тематични направления дадоха възможност за изява както на специалисти, непосредствено свързани с информационните технологии, така и на специалисти, които ги прилагат успешно в икономическите и социалните процеси.


В конференцията участваха над 100 специалисти от страната и чужбина, работещи в областта на информационните технологии, които представиха повече от 80 доклада. Наред с дискутирането на основните теми на конференцията, участниците имаха възможност да споделят помежду си постиженията и проблемите, свързани с обучението на студентите, да представят иновативни форми на преподаване и контрол на знанията на студентите, както и реализирани от тях научни проекти.