Учебен план на спец. „Бизнес информатика“ – редовно обучение, в действие от 2016/17 учебна година

Дисциплина З/И/Ф Л У Кредити
1 семестър
Микроикономика Задължителна 42 28 6
Основи на управлението Задължителна 28 28 6
Основи на правото Задължителна 28 28 5
Бизнес информатика Задължителна 28 28 6
Висша математика Задължителна 28 28 5
Английски език I модул (БИ) Задължителна 0 56 2
Физическо възпитание и спорт Избираема 0 28 0
2 семестър
Макроикономика Задължителна 42 28 6
Основи на счетоводството Задължителна 28 28 6
Въведение във финансите Задължителна 28 28 6
Основи на статистиката Задължителна 28 28 5
Английски език II модул (БИ) Задължителна 0 56 2
Политология
Стопанска история
Философия
Икономическа социология
Избираем блок 28 28 5
Физическо възпитание и спорт Избираема 0 28 0
3 семестър
Основи на програмирането Задължителна 42 28 6
Основи на маркетинга Задължителна 28 28 6
Международна икономикаи
Регионална икономика
Икономически теории
Избираем блок 28 28 6
Основи на планирането и програмирането
Основи на контрола и анализа
Икономика на предприятието
Избираем блок 28 28 6
Въведение в търговията
Въведение в туризма
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Избираем блок 28 28 6
Английски език III модул (БИ) Факултативна 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Избираема 0 28 0
4 семестър
Техническо осигуряване на информационни системи Задължителна 42 14 6
Операционни системи Задължителна 42 28 6
Уеб дизайн Задължителна 42 28 7
Бази от данни Задължителна 42 28 6
Бизнес контролинг Задължителна 28 28 5
Английски език IV модул (БИ) Факултативна 0 28 2
Факултативен блок I Факултативна 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Избираема 0 28 0
5 семестър
Системен анализ и проектиране на информационни системи Задължителен 42 28 7
Компютърни мрежи Задължителна 28 28 6
Обектно-ориентирано програмиране Задължителна 42 28 7
Въведение в информационните системи Задължителна 28 28 6
Философски и логически основи на информатиката
Информационна сигурност и защита на данните
Системно програмиране в .NET
Избираем блок 28 28 5
Английски език V модул (БИ) Факултативна 0 28 2
Факултативен блок II Факултативна 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Избираема 0 28 0
6 семестър
Уеб програмиране с ASP.NET Задължителна 42 28 7
Информационна инфраструктура Задължителна 42 28 7
Системи за управление на уеб съдържание Задължителна 28 28 6
Управление на проекти Задължителна 28 28 6
Застраховане в ИТ сектора
Въведение в програмирането на Java
Информационно общество
Избираем блок 28 28 6
Английски език VI модул (БИ) Факултативна 0 28 2
Факултативен блок I Факултативна 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Факултативна 0 28 0
7 семестър
Уеб програмиране с JavaScript и PHP Задължителна 42 28 6
Интелектуална собственост Задължителна 28 28 6
Дигитален маркетинг Задължителна 28 28 6
Софтуерен инженеринг Задължителна 28 28 6
Контрол върху стопанската и финансовата дейност Задължителна 28 38 6
Английски език VII модул (БИ) Факултативна 0 28 2
Факултативен блок II Факултативна 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Факултативна 0 28 0
8 семестър
Бизнес софтуер Задължителна 18 18 3
Финансов анализ с Excel
Фирмена интернационализация
Избираем блок 27 27 4
Интернет технологии
Информационни системи за управление на бизнес процесите
Избираем блок 18 18 3
Мултимедийни технологии
Статистически и иконометричен софтуер
Програмиране на мобилни приложения
Избираем блок 27 27 4
Електронна търговия
Системи с изкуствен интелект
Избираем блок 27 27 4

З – Задължителна; И – Избираема.