Специалност „Бизнес информатика“, Бакалавър

Защо „Бизнес информатика” в Стопанска академия?

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов е реномирано висше учебно заведение с богата 80-годишна история и традиции, чиято основна цел е качествено обучение, отговарящо на съвременните изисквания на европейската образователна система.

Какви условия за обучение ще имам?
 • практическите занятия се провеждат в мултимедийни компютърни зали оборудвани с модерни персонални компютри за всеки студент, включени в локална мрежа и Интернет;
 • академията разполага със 100 % покритие за безжичен достъп около и във всички корпуси и студентски общежития;
 • високо квалифициран и ерудиран преподавателски състав;
 • практическо обучение с участие на специалисти от софтуерна компания;
 • индивидуален подход и отношение към студентите;
 • редовна и задочна форми на обучение;
 • възможност за участие в локални и национални научни форуми и проекти;
 • обучение по програма „Еразъм+“.


 • Брошура

  Каква професионална подготовка ще получа?

  Обучението в специалност „Бизнес информатика“ осигурява знания в областта на икономиката и е силно фокусирано към специални дисциплини от сферата на бизнес информатиката.

  Специализиращи дисциплини в следните направления:
 • операционни системи и компютърни мрежи;
 • проектиране на информационни системи и софтуерен инженеринг;
 • програмиране на приложни системи, уеб дизайн, уеб програмиране;
 • развитие на съвременни информационни системи в бизнеса;
 • управление на информационната инфраструктура.

 • Професионални практически познания за работа с:
 • езици за програмиране като: C#, Java, SQL, HTML 5, Java Script, CSS, PHP.
 • технологии за разработване на приложения и поддържане на бази от данни като: .NET Framework, Microsoft SQL Server и MySQL, Apache, Аjax.

 • По-подробно за учебния план …

  Какви са възможностите ми за реализация?

  Завършилите студенти се реализират като:

 • внедрители и консултанти на софтуерни системи;
 • специалисти и експерти по проектиране на информационни системи;
 • програмисти на приложни софтуерни системи;
 • супервайзъри на информационни системи, администратори на бази от данни;
 • ръководители на екипи и ИТ проекти;
 • специалисти и експерти, извършващи анализ и обработка на данни.

 • Завършилите специалността могат да работят във всички сфери на бизнеса, в които се прилагат ИТ:
 • софтуерни фирми;
 • телекомуникационни компании;
 • финансови институции и банки;
 • държавна и публична администрация;
 • учебни и научни заведения.


 • Информация за кандидатстване …